ŽIADOSŤ
o vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii
podľa § 51g ods.1 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Podľa § 51g ods. 1 zákona vydá správca dane daňovníkovi s neobmedzenou daňovou povinnosťou potvrdenie o daňovej rezidencii na základe jeho žiadosti. Túto žiadosť použije daňovník aj v prípade, ak žiada o potvrdenie daňovej rezidencie na tlačive zahraničnej daňovej správy.
Žiadam o 1) *


vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii
potvrdenie daňovej rezidencie na tlačive zahraničnej daňovej správy 2) (uvedené v prílohe žiadosti)
I. Oddiel - Údaje o daňovníkovi
Rodné číslo3)
/
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
Právnická osoba

Adresa trvalého pobytu / adresa sídla na území Slovenskej republiky 5)

Ulica
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
PSČ
Obec
Adresa trvalého pobytu / adresa sídla v zahraničí6)
Ulica
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
PSČ
Obec
Štát
II. Oddiel - Potvrdenie žiadam vydať pre
Štát *
Kód štátu7) *
Na obdobie8)
od
do
III. Oddiel - Údaje o manželke/manželovi ako spolu posudzovanej osobe 10)
Meno a priezvisko
Rodné číslo
 
/
 
Adresa trvalého pobytu
Ulica
Súpisné číslo
 
/
Orientačné číslo
IV. Oddiel - Miesto na osobitné informácie 11)
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v tejto žiadosti sú úplné a správne.
Informácie k vyplneniu žiadosti a legenda k odkazom:
Správca dane posudzuje daňovú rezidenciu v procese vydávania potvrdenia o daňovej rezidencii primárne podľa kritérií pre určenie osobnej daňovej príslušnosti (daňovej rezidencie) daňovníka na území Slovenskej republiky (ďalej len „SR“) uvedených v článku 4 ods. 1 príslušnej medzinárodnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia (ďalej len „medzinárodná zmluva“) v prípade jej existencie a v § 2 písm. d) zákona. Pozn. v zmluve so Srí Lankou podľa článku 3 ods. 1. Podľa článku 4 ods. 1 medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná, výraz "rezident zmluvného štátu" na účely príslušnej medzinárodnej zmluvy vo všeobecnosti označuje každú osobu, ktorá podľa právnych predpisov tohto štátu má daňovú povinnosť v tomto štáte napríklad z dôvodu svojho bydliska, trvalého pobytu, štátnej príslušnosti, sídla, miesta vedenia, miesta založenia (registrácie) alebo iného podobného kritéria. Podľa tohto ustanovenia tento pojem však nezahŕňa osobu, ktorá podlieha zdaneniu v tomto štáte iba z dôvodu príjmu zo zdrojov v tomto štáte alebo majetku umiestneného v tomto štáte. Ustanovenie článku 4 ods. 1 medzinárodnej zmluvy odkazuje na vnútroštátny právny predpis pre určenie rozsahu daňových povinností daňovníka, tzn. v prípade SR na kritériá pre určenie osobnej daňovej príslušnosti uvedené v ustanovení § 2 písm. d) zákona.
Správca dane môže posudzovať daňovú rezidenciu aj v súlade s celým článkom 4 medzinárodnej zmluvy, ak o to daňovník osobitne požiada v IV. oddiele žiadosti.
V takomto prípade je daňovník povinný predložiť aj vyplnený:
- 'Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností FO na území SR' v prípade fyzickej osoby
- 'Formulár na vymedzenie rozsahu daňových povinností inej ako fyzickej osoby na území SR' v prípade právnickej osoby.
Vzory formulárov v slovenskom jazyku a v anglickom jazyku sú daňovníkom k dispozícii na portáli FS SR www.financnasprava.sk spolu s vysvetlivkami k ich vypĺňaniu.
1) Zvolí sa jedna možnosť.
2) Správca dane potvrdzuje na daňové účely požadované údaje len na originálnom tlačive vydanom zahraničnou daňovou správou, predloženom a vyplnenom daňovníkom (žiadateľom), resp. inou osobou ním poverenou. Ak žiadateľ doručuje správcovi dane písomnosti elektronicky, je potrebné, aby vyplnené originálne tlačivo vydané zahraničnou daňovou správou predložil správcovi dane aj v listinnej podobe.
3) Rodné číslo uvádza daňovník (fyzická osoba), ak mu nebolo pridelené DIČ.
4) Dátum narodenia sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka (fyzickú osobu), ktorý nemá pridelené DIČ ani rodné číslo.
5) Ak daňovník nemá adresu trvalého pobytu/sídla na území SR, fyzická osoba uvedie adresu bydliska na území SR, resp. adresu obvyklého zdržiavania sa na území SR a právnická osoba adresu miesta skutočného vedenia na území SR.
6) Vypĺňa len daňovník, ktorý nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo.
7) Vyplní sa akronym podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.
8) Daňovník uvedie obdobie, za ktoré žiada o vydanie potvrdenia. Časový údaj môže pokrývať predchádzajúce obdobie jedného alebo viacerých mesiacov alebo rokov (uvedie sa napr. od 01.01.2020 do 31.03.2020, od 01.01.2019 do 31.12.2019, od 01.01.2015 do 31.12.2019). Keďže nie je možné potvrdiť skutočnosti, ktoré ešte neuplynuli, časový údaj nemôže pokrývať obdobie presahujúce dátum vydania potvrdenia. Ak žiadateľ o vydanie potvrdenia požiada, aby správca dane časový údaj v potvrdení neuvádzal, resp. ak žiadateľ o vydanie potvrdenia v žiadosti časový údaj neuvedie, správca dane vyplní tento údaj v potvrdení o daňovej rezidencii viditeľnou pomlčkou. V takomto prípade potvrdenie vyjadruje „stav daňovej rezidencie“ ku dňu jeho vydania.
9) Daňovník uvedie dôvod, pre ktorý žiada o vydanie potvrdenia, napr. poberanie úrokových príjmov zo zdrojov v Českej republike, výkon závislej činnosti v Španielsku, uplatnenie výhod podľa vnútroštátnych právnych predpisov v Nemecku, refundácia zrazenej dane v Rakúsku a pod.
10) Vypĺňa daňovník (fyzická osoba) len v prípadoch uvádzania manželky / manžela ako spoločne posudzovanej osoby na priloženom tlačive zahraničnej daňovej správy. V takomto prípade je potrebné, aby bola žiadosť podpísaná aj manželkou / manželom.
11) Vypĺňa žiadateľ v prípade potreby uvedenia ďalších nevyhnutných informácií pre správcu dane, napr. v prípade požiadavky určenia rozsahu daňových povinností v súlade s celým článkom 4 príslušnej medzinárodnej zmluvy, vydania potvrdenia dedičovi za zomrelého daňovníka a pod.
Čakajte prosím