OZNÁMENIE
platiteľa dane 1) o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou
podľa § 43 ods. 11 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Platiteľ dane je povinný predložiť správcovi dane toto oznámenie najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac 2). Toto oznámenie sa podáva až po skončení príslušného kalendárneho mesiaca a uvádzajú sa v ňom súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou za príslušný kalendárny mesiac.
Za obdobie 3)

Údaje o platiteľovi dane 1)
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Adresa na území Slovenskej republiky 5)
Súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou
 
 
Daň zrazená (EUR)
Daň odvedená (EUR)
01
z príjmov daňovníkov s neobmedzenou daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníkov nespolupracujúcich štátov 6)
01a
z toho úhrnná suma dane vyberanej zrážkou z podielov na zisku (dividend) podľa § 3 ods.1 písm. e) a g) zákona 7)
02
z príjmov daňovníkov s obmedzenou daňovou povinnosťou s výnimkou daňovníkov nespolupracujúcich štátov 8) – samostatná strana
03
z príjmov daňovníkov nespolupracujúcich štátov 9) – samostatná strana
04
Spolu (riadok 01 + 02 + 03)

1) Platiteľ dane uvedený v § 2 písm. v) zákona, ktorý vypláca, poukazuje alebo pripisuje úhrady zdaniteľných príjmov v prospech daňovníka a ktorý je povinný z týchto príjmov zraziť daň a zrazenú daň odviesť správcovi dane.
2) Podľa § 43 ods. 10 a 11 zákona platiteľ dane je povinný zrážku dane vykonať pri výplate, poukázaní alebo pri pripísaní úhrady v prospech daňovníka a zrazenú daň odviesť správcovi dane najneskôr do pätnásteho dňa každého mesiaca za predchádzajúci kalendárny mesiac, ak správca dane na žiadosť platiteľa dane neurčí inak. Súčasne je platiteľ dane v rovnakej lehote povinný predložiť správcovi dane oznámenie o zrazení a odvedení dane.
3) Ak platiteľ dane podáva oznámenie napr. za mesiac január: v časti „za obdobie“ sa mesiac označí číslom 01 a v časti „Súhrnné údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou“ sa v stĺpci „Daň zrazená“ uvedie daň zrazená od 1.1. do 31.1. (t. j. daň zrazená z plnení v prospech daňovníka v mesiaci január) a v stĺpci „Daň odvedená“ sa uvedie suma, ktorá bola skutočne odvedená správcovi dane do dňa predloženia oznámenia, t. j. v súlade s § 43 ods.11 zákona do 15. 2.
4) Ak platiteľ dane zistí, že v oznámení podanom za príslušný kalendárny mesiac uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo uviedol nesprávne alebo neúplné informácie na samostatnej strane predchádzajúceho podaného oznámenia, podá za tento kalendárny mesiac nové oznámenie, v ktorom uvedie všetky údaje vrátane údajov uvedených na samostatnej strane a všetky sumy správne a úplne, pričom rozdiely oproti bezprostredne predchádzajúcemu podanému oznámeniu v tomto novom oznámení neuvádza. Skutočnosť, že oznámenie podáva z dôvodu opravy nesprávnych údajov alebo doplnenia chýbajúcich údajov vyznačí krížikom.
5) Vypĺňa sa, len ak platiteľ dane nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Fyzická osoba uvedie adresu pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiavala alebo adresu bydliska. Ak má fyzická osoba na území SR viac bydlísk, uvedie adresu len jedného bydliska. Právnická osoba uvedie umiestnenie stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky.
6) V prvom stĺpci sa uvedie úhrnná suma dane zrazenej daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) zákona s výnimkou daňovníkov nespolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona v mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie. V druhom stĺpci sa uvedie úhrnná suma odvedenej dane, ktorú platiteľ dane zrazil týmto daňovníkom v mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie.
7) V prvom stĺpci sa uvedie úhrnná suma dane zrazenej daňovníkom s neobmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. d) zákona s výnimkou daňovníkov nespolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona z podielov na zisku (dividend) podľa § 3 ods.1 písm. e) a g) zákona v mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie. V druhom stĺpci sa uvedie úhrnná suma odvedenej dane z týchto podielov na zisku, ktorú platiteľ dane zrazil týmto daňovníkom v mesiaci, za ktorý platiteľ dane podáva oznámenie.
8) V prvom stĺpci sa uvedie úhrnná suma dane zrazenej daňovníkom s obmedzenou daňovou povinnosťou podľa § 2 písm. e) zákona s výnimkou daňovníkov nespolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona. V druhom stĺpci sa uvedie úhrnná suma odvedenej dane, ktorú platiteľ dane zrazil týmto daňovníkom. Údaje o zrazenej a odvedenej dani v členení podľa týchto jednotlivých daňovníkov sa uvedú na samostatnej strane, ak títo daňovníci požiadajú správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu. Samostatná strana, ak sa vypĺňa, je súčasťou oznámenia.
9) V prvom stĺpci sa uvedie úhrnná suma dane zrazenej daňovníkom nespolupracujúcich štátov podľa § 2 písm. x) zákona. V druhom stĺpci sa uvedie úhrnná suma odvedenej dane, ktorú platiteľ dane zrazil týmto daňovníkom. Údaje o zrazenej a odvedenej dani v členení podľa týchto jednotlivých daňovníkov sa uvedú na samostatnej strane. Ak platiteľ dane nevie preukázať konečného príjemcu vyplácaného príjmu podľa § 16 ods. 1 zákona, na samostatnej strane uvádza len údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (EUR) osobitne za každý príjem, pričom údaje o daňovníkovi nevypĺňa. Samostatná strana, ak sa vypĺňa, je súčasťou oznámenia.
10) Ak platiteľ dane uhradí daňovníkovi v mesiaci, za ktorý sa podáva oznámenie viac druhov zdaniteľných príjmov podľa § 16 ods. 1 zákona, resp. uhradí zdaniteľné príjmy daňovníkovi v rôznych dňoch tohto mesiaca, každý príjem sa uvádza osobitne.
11) Uvedie sa identifikačné číslo daňovníka (právnickej osoby) pridelené v zahraničí.
12) Dátum sa uvádza v tvare DD.MM.RRRR.
13) Vyplní sa akronym podľa vyhlášky ŠÚ SR č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín.
14) Uvedie sa použitá sadzba dane podľa zákona alebo príslušnej zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia.
15) Ak platiteľ dane žiada správcu dane o vydanie potvrdenia o zaplatení dane z príjmu, vyznačí krížikom.
SAMOSTATNÁ STRANA - Údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou v členení podľa jednotlivých daňovníkov podľa § 2 písm. e)
a § 2 písm. x) zákona 10)
Údaje o daňovníkovi (na účely jeho identifikácie v zahraničí)
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Údaje o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou (EUR)
Druh zdaniteľného príjmu
podľa § 16 ods. 1 písm.
a)

b)

c)

d)

e) bod
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

f)

g)

h)

i)

j)

k)


Predchádzajúci daňovník / Nasledujúci daňovník Pridať Odobrať      Prejsť na  daňovníka 
Čakajte prosím