ŽIADOSŤ
o povolenie na prevádzkovanie osobitného skladu
podľa § 48d zákona č. 222/2004 Z. z. o DPH v znení neskorších predpisov (ďalej „zákon o DPH“)
Identifikačné číslo pre DPH podľa § 4 zákona o DPH*
Adresa sídla, miesta podnikania alebo prevádzkarne
Ulica
Súpisné/orientačné číslo
 
/
 
Adresa osobitného skladu
Ulica
Súpisné/orientačné číslo
 
/
 


Príloha k žiadostiČakajte prosím