SÚHRNNÝ VÝKAZ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty *
Druh súhrnného výkazuObdobie

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby *

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica
Číslo
PSČ
Obec *
Telefónne číslo
Emailová adresa
Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie súhrnného výkazu za osobu podávajúcu súhrnný výkaz
Telefónne číslo
Emailová adresa

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.
I. časť
Kód štátu
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte
Hodnota tovarov a služieb
(v eurách)
Kód 1)
1 alebo 2
Pridať Odobrať
1) Kód 1 sa uvádza pre trojstranné obchody, ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu, kód 2 sa uvádza pre služby.
II. časť
Kód štátu
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty dohodnutého nadobúdateľa tovaru pridelené v inom členskom štáte
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty pôvodne dohodnutého nadobúdateľa tovaru, ktorý je nahradený inou zdaniteľnou osobou, pridelené v inom členskom štáte
Vrátenie tovaru2)
Oprava2)


Pridať Odobrať
2) Vyznačí sa x.
Čakajte prosím