ŽIADOSŤ
o vrátenie dane podľa § 43 ods. 21 zákona č. 595/2003 Z. z.
o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) alebo podľa Zmluvy medzi Slovenskou
republikou a Švajčiarskou konfederáciou o zamedzení dvojakého zdanenia v odbore daní z príjmov a z majetku a
protokol k zmluve (ďalej len „zmluva“) v znení Protokolu medzi Slovenskou republikou a Švajčiarskou
konfederáciou, ktorým sa mení a dopĺňa zmluva (Oznámenie č. 224/2012 Z. z., ďalej len „Protokol“)
Podľa §13 ods. 3 zákona sa oslobodenie od dane podľa §13 ods. 2 písm. f) ah) zákona môže uplatniť, aj ak podmienka priameho podielu na základnom imaní počas najmenej 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov je splnená po dni, v ktorom platiteľ dane vyplatil príjem daňovníkovi. Správca dane vráti daň zrazenú platiteľom dane daňovníkovi na základe žiadosti.
Daňovník môže požiadať o vrátenie tejto zrazenej dane najskôr v prvý deň po uplynutí 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov.
Podľa článku 9 ods. 1 Protokolu ak v čase vyplatenia úrokov alebo licenčných poplatkov nebola splnená požiadavka minimálneho obdobia ovládania stanoveného v čl. 11 ods. 3 písm. e) zmluvy alebo čl. 12 ods. 3 zmluvy, a preto daň stanovená v čl. 11 ods. 2 zmluvy alebo čl. 12 ods. 2 zmluvy bola pri výplate zrazená, pričom podmienka minimálneho ovládania je dodatočne splnená, potom skutočný vlastník úrokov alebo licenčných poplatkov má právo na preplatenie zrazenej dane.
I. Oddiel - Údaje o žiadateľovi (daňovníkovi)
Adresa sídla
II. Oddiel - Údaje o platiteľovi dane
Adresa sídla
III. Oddiel - Údaje o príjme (v eurách)*
Pridať Odobrať
Celková suma dane na vrátenie
IV. Oddiel - Spôsob vrátenia dane*
Žiadam o vrátenie daňového preplatku podľa § 79 zákona č. 563/2009 Z.z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov


Svojim podpisom prehlasujem, že som konečným príjemcom príjmov uvedených v III. oddiele v zmysle ustanovenia § 2 písm. af) zákona.

1) Daňovník uvedie identifikačné číslo organizácie a daňové identifikačné číslo, ak mu bolo pridelené.
2) Ak daňovník nemá pridelené DIČ alebo IČO, uvedie iný identifikačný údaj pridelený v zahraničí.
3) Daňovník uvedie druh príjmu slovom (napr. licenčné poplatky, úroky).
4) Daňovník uvedie číslo účtu vo formáte IBAN. Ak daňovník žiada o vrátenie preplatku na bankový účet v zahraničí, uvedie číslo účtu, SWIFT/BIC kód, názov banky, mesto a štát banky alebo pobočky banky daňovníka.
5) Daňovník je povinný predložiť správcovi dane ako súčasť žiadosti:
a) Potvrdenie zahraničného správcu dane o mieste daňovej rezidencie, ktoré sa vzťahuje k obdobiu príslušných 24 mesiacov, za ktoré sa uplatňuje oslobodenie od dane.
b) Dokumentáciu preukazujúcu splnenie podmienky priameho podielu na základnom imaní počas najmenej 24 bezprostredne po sebe nasledujúcich mesiacov.
c) Potvrdenie o zaplatení dane (formulár MF SR č. 651-2-97 uverejnený vo Finančnom spravodajcovi č. 15/1997), ak bolo správcom dane platiteľa dane vydané.
d) Oznámenie platiteľa dane o zrazení a odvedení dane vyberanej zrážkou podľa § 43 ods. 11 zákona.
Čakajte prosím