Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
ZO ZEMNÉHO PLYNU
podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Druh daňového priznania *
Zdaňovacie obdobie

Registračné číslo pre spotrebnú daň zo zemného plynu (ďalej len 'daň z plynu')/Registračné číslo pre spotrebnú daň zo stlačeného zemného plynu (ďalej len 'daň zo stlačeného plynu') (CNG)

 
SK

Evidenčné číslo pre daň z plynu/daň zo stlačeného plynu (CNG) (EČSPDP/EČSPDSP)/IČO/rodné číslo (RČ) *
Platiteľ dane z plynu/platiteľ dane zo stlačeného plynu (CNG)/žiadateľ o vrátenie dane z plynu/žiadateľ o vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG) *Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)

Číslo účtu vo formáte IBAN žiadateľa o vrátenie dane z plynu/žiadateľa o vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG)

Meno a priezvisko platiteľa dane z plynu/platiteľa dane zo stlačeného plynu (CNG)/žiadateľa o vrátenie dane z plynu/žiadateľa o vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG) alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane z plynu / platiteľa dane zo stlačeného plynu (CNG) / žiadateľa o vrátenie dane z plynu/žiadateľa o vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG) *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie / opravné daňové priznanie / dodatočné daňové priznanie
Strana 2
Zemný plyn podľa § 28 zákona
[1]


Sadzba dane z plynu v eurách/MWh podľa § 30 zákona
[2]


Celkové množstvo dodaného zemného plynu
[3]

Množstvo zemného plynu z riadka 3 oslobodeného od dane z plynu podľa

§ 31 ods. 1 písm. a) zákona
[4]
§ 31 ods. 1 písm. b) zákona
[5]
§ 31 ods. 1 písm. c) zákona
[6]
§ 31 ods. 1 písm. d) zákona
[7]
§ 31 ods. 1 písm. e) zákona
[8]
§ 31 ods. 1 písm. f) zákona
[9]
§ 31 ods. 1 písm. g) zákona
[10]
§ 31 ods. 1 písm. h) zákona
[11]
§ 31 ods. 1 zákona (súčet riadkov 4 až 11)
[12]
§ 40 ods. 2 zákona
[13]
ustanovení neuvedených v riadkoch 4 až 13
[14]
Množstvo zemného plynu z riadka 3, ktoré bolo dodané bez dane z plynu
[15]
Množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním podľa § 33 ods. 1 písm. a) zákona
(riadok 3 - (12 + 13 + 14 + 15)) (MWh)
[16]
Množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou podľa § 33 ods. 1 písm. b) zákona (MWh)
[17]
Množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním podľa § 33 ods. 1 písm. c) zákona (MWh)
[18]
Množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa
§ 33 ods. 2 písm. a) zákona (MWh)
[19]
Množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou podľa § 33 ods. 2 písm. b) zákona (MWh)
[20]
Množstvo zemného plynu, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa
§ 33 zákona (súčet riadkov 16 až 20) (MWh)
[21]
Množstvo zemného plynu, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane z plynu podľa § 37 zákona (MWh)
[22]
Množstvo zemného plynu, z ktorého sa platí daň z plynu (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane z plynu (-) (rozdiel riadkov 21 a 22) (MWh)
[23]
Daň z plynu (+) alebo vrátenie dane z plynu (-) v eurách (súčin riadkov 2 a 23)
[24]
Predchádzajúci stĺpec / Nasledujúci stĺpec Pridať Odobrať      Prejsť na  stĺpec 
Výsledná daň z plynu (+) alebo vrátenie dane z plynu (-) v eurách
slovom v eurách
Strana 3
Zemný plyn podľa § 28 zákona
[1]


Sadzba dane zo stlačeného plynu (CNG) v eurách/kg podľa § 39a ods. 2
[2]


Celkové množstvo dodaného stlačeného zemného plynu
[3]
Množstvo stlačeného zemného plynu v kg z riadka 3, ktoré bolo dodané bez dane zo stlačeného plynu (CNG)
[4]
Množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním podľa § 39a ods. 3 písm. a) zákona
(rozdiel riadkov 3 a 4)
[5]
Množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním podľa § 39a ods. 3 písm. b) zákona
(rozdiel riadkov 3 a 4)
[6]
Množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla daňová povinnosť vlastnou spotrebou podľa § 39a ods. 3 písm. c) zákona
[7]
Množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla daňová povinnosť vlastnou spotrebou podľa § 39a ods. 3 písm. d) zákona
[8]
Množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním alebo spotrebou podľa § 39a ods. 3 zákona (súčet riadkov 5 až 8)
[9]
Množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG)
[10]
Množstvo stlačeného zemného plynu v kg, z ktorého sa platí daň zo stlačeného plynu (CNG) (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG) (-) (rozdiel riadkov 9 a 10)
[11]
Daň zo stlačeného plynu (CNG) (+) alebo vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG) (-) v eurách (súčin riadkov 2 a 11)
[12]
Predchádzajúci stĺpec / Nasledujúci stĺpec Pridať Odobrať      Prejsť na  stĺpec 
Výsledná daň zo stlačeného plynu (CNG) (+) alebo vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG) (-) v eurách
Slovom v eurách
Výsledná daň z plynu/daň zo stlačeného plynu (CNG) (+) alebo vrátenie dane z plynu/vrátenie dane zo stlačeného plynu (CNG) (-) v eurách (súčet druhých a tretích strán) *
Slovom v eurách *
Čakajte prosím