Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z UHLIA
podľa zákona č. 609/2007 Z. z. o spotrebnej dani z elektriny, uhlia a zemného plynu a o zmene a doplnení zákona č. 98/2004 Z. z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)

Druh daňového priznania *
Zdaňovacie obdobie

Registračné číslo pre spotrebnú daň z uhlia (ďalej len „daň“)

 
SK

Evidenčné číslo pre daň (EČSPDUH) / IČO / rodné číslo (RČ) *
Platiteľ dane/žiadateľ o vrátenie dane *Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)

Číslo účtu vo formáte IBAN žiadateľa o vrátenie dane

Meno a priezvisko platiteľa dane / žiadateľa o vrátenie dane alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane / žiadateľa o vrátenie dane *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie / opravné daňové priznanie / dodatočné daňové priznanie *
Strana 2
Uhlie podľa § 16 zákona
[1]
Sadzba dane v eurách/t podľa § 18 zákona
[2]
Celkové množstvo dodaného uhlia (t)
[3]

Množstvo uhlia z riadka 3 oslobodeného od dane podľa (v tonách)

§ 19 ods. 1 písm. a) zákona
[4]
§ 19 ods. 1 písm. b) zákona
[5]
§ 19 ods. 1 písm. c) zákona
[6]
§ 19 ods. 1 písm. d) zákona
[7]
§ 19 ods. 1 písm. e) zákona
[8]
§ 19 ods. 1 písm. f) zákona
[9]
§ 19 ods. 1 písm. g) zákona
[10]
§ 19 ods. 1 písm. h) zákona
[11]
§ 19 ods. 1 písm. i) zákona
[12]
§ 19 ods. 2 zákona
[13]
§ 19 ods. 1 a ods. 2 zákona (súčet riadkov 4 až 13)
[14]
§ 40 ods. 2 zákona
[15]
ustanovení neuvedených v riadkoch 4 a 15
[16]
Množstvo uhlia z riadka 3, ktoré bolo dodané bez dane (t)
[17]
Množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť dodaním podľa
§ 21 ods. 1 písm. a) zákona (riadok 3 - (14 + 15 + 16 + 17)) (t)
[18]
Množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou podľa
§ 21 ods. 1 písm. b) zákona (t)
[19]
Množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou podľa
§ 21 ods. 2 písm. b) zákona (t)
[20]
Množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť spotrebou podľa
§ 21 ods. 2 písm. c) zákona (t)
[21]
Množstvo uhlia, z ktorého vznikla daňová povinnosť podľa § 21 zákona (súčet riadkov 18 až 21) (t)
[22]
Množstvo uhlia, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane podľa § 25 zákona (t)
[23]
Množstvo uhlia, z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 22 a 23) (t)
[24]
Daň (+) alebo vrátenie dane(-) v eurách (súčin riadkov 2 a 24) *
[25]
Predchádzajúci stĺpec / Nasledujúci stĺpec Pridať Odobrať      Prejsť na  stĺpec 
Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách *
Slovom v eurách
Čakajte prosím