ŽIADOSŤ
o vrátenie dane z pridanej hodnoty cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 59 a § 60 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon") uplatňovaná osobou poverenou cestujúcim podľa § 59 ods. 4 písm. c) zákona
 
Vrátenie dane za obdobie
 
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby *
Adresa sídla alebo trvalého pobytu
Zástupca podľa § 9 ods. 2 zákona č.563/2009 Z.z. o správe daní v znení neskorších predpisov
Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby
Rodné číslo
 
/
 
IČO
Žiadam o vrátenie dane na účet vedený v tuzemsku
Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.
 
Meno a priezvisko cestujúceho
Trvalý pobyt, štát
Identifikačné číslo pre DPH predávajúceho
Dátum kúpy
Dátum vývozu
SK
 
 
Pridať cestujúceho Odobrať
Čakajte prosím