OZNÁMENIE
regulovanej osoby podľa § 3 ods. 2 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 235/2012 Z. z.“)
Oznámenie je regulovaná osoba povinná doručiť správcovi odvodu do konca odvodového obdobia, za ktoré jej vznikne povinnosť platiť odvod. Správcom odvodu je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov regulovanej osoby podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Daňové identifikačné číslo (ak bolo pridelené)
IČO (ak bolo pridelené)
Odvodové obdobie, od ktorého vzniká povinnosť platiť odvod1)
 
Identifikačné údaje regulovanej osoby
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Dátum narodenia
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec *
Miesto podnikania fyzickej osoby, ak je odlišné od trvalého pobytu
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec
Oprávnenie na výkon činnosti v oblasti2)
Dátum vzniku oprávnenia3)
Pridať riadok Odobrať riadok
Odhad predpokladaného výsledku hospodárenia *
Odhad predpokladaného koeficientu4) *
Výška osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach5) *
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia
1) Regulovanej osobe vzniká povinnosť platiť odvod, počnúc odvodovým obdobím nasledujúcim po kalendárnom mesiaci, od ktorého je oprávnená vykonávať činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 235/2012 Z. z., za predpokladu, že jej výsledok hospodárenia alebo rozdiel medzi príjmami a výdavkami, ak účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva (ďalej len "výsledok hospodárenia"), za účtovné obdobie, v ktorom získala oprávnenie na výkon činnosti podľa § 3 ods. 1 písm. a), dosiahne aspoň sumu výsledku hospodárenia podľa § 4 ods. 2 zákona č. 235/2012 Z. z.; to platí, aj ak činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) vykonávala len za časť tohto účtovného obdobia. Rovnako vzniká povinnosť platiť odvod aj regulovanej osobe, ktorej odhad predpokladaného výsledku hospodárenia dosiahne aspoň sumu výsledku hospodárenia podľa § 4 ods. 2 zákona č. 235/2012 Z. z. Regulovaná osoba odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 eur.
2) Oblasť podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 235/2012 Z. z., v ktorej regulovaná osoba získala oprávnenie na výkon činnosti:
1. energetiky na základe povolenia vydaného Úradom pre reguláciu sieťových odvetví podľa osobitného predpisu,
2. poisťovníctva a zaisťovníctva na základe povolenia vydaného Národnou bankou Slovenska podľa osobitného predpisu,
a) na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska podľa zákona č. 483/2001 Z. z. o bankách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
b) na základe povolenia vydaného alebo udeleného Národnou bankou Slovenska podľa osobitných predpisov neuvedenom v písmene 2a)
3. verejného zdravotného poistenia na základe povolenia vydaného Úradom pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou podľa osobitného predpisu,
4. elektronických komunikácií na základe všeobecného povolenia alebo individuálneho práva na používanie čísel alebo frekvencií udeleného Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa osobitného predpisu,
5. farmácie na základe povolenia vydaného Ministerstvom zdravotníctva Slovenskej republiky alebo samosprávnym krajom podľa osobitného predpisu,
6. poštových služieb na základe všeobecného povolenia alebo poštovej licencie vydanej Úradom pre reguláciu elektronických komunikácií a poštových služieb podľa osobitného predpisu,
7. dopravy na dráhe na základe licencie vydanej Dopravným úradom podľa osobitného predpisu,
8. verejných vodovodov a verejných kanalizácií na základe živnostenského oprávnenia,
9. leteckej dopravy na základe licencie vydanej Ministerstvom dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky podľa osobitného predpisu,
10. poskytovania zdravotnej starostlivosti na základe povolenia vydaného podľa osobitného predpisu alebo
11. uvedenej v prvom až desiatom bode na základe povolenia vydaného v inom členskom štáte Európskej únie a štáte, ktorý je zmluvnou stranou Dohody o Európskom hospodárskom priestore.
3) Dátum, od ktorého je regulovaná osoba oprávnená vykonávať činnosť podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 235/2012 Z. z.
4) Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako predpokladaný podiel výnosov alebo príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) k celkovým predpokladaným výnosom alebo príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, podľa osobitného predpisu. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
5) Výška odvodu, ktorú je regulovaná osoba povinná platiť. Regulovaná osoba odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1 000 eur. Odvod sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu. Použije sa sadzba odvodu platná na odvodové obdobie patriace do príslušného účtovného obdobia podľa § 6 v nadväznosti na § 14 zákona č. 235/2012 Z. z. a § 15 zákona č. 235/2012 Z. z.
Čakajte prosím