OZNÁMENIE
na zúčtovanie odvodov regulovanej osoby podľa § 9 ods. 1 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 235/2012 Z. z.“)
Oznámenie na zúčtovanie odvodov je regulovaná osoba povinná predložiť správcovi odvodu v lehote na predloženie účtovnej závierky. Správcom odvodu je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov regulovanej osoby podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Daňové identifikačné číslo (ak bolo pridelené)
IČO (ak bolo pridelené)
Identifikačné údaje regulovanej osoby
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Dátum narodenia
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec *
Miesto podnikania fyzickej osoby, ak je odlišné od trvalého pobytu
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec
Výsledok hospodárenia1) *
Účtovné obdobie
 
Koeficient2) *
Základ odvodu3) *
Zaplatené odvody4) *
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia
1) Výsledok hospodárenia za príslušné účtovné obdobie.
2) Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako podiel výnosov alebo príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 235/2012 Z. z. k celkovým výnosom alebo príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, podľa osobitného predpisu, patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
3) Základom odvodu je výsledok hospodárenia vykázaný za to účtovné obdobie, v ktorom regulovaná osoba má oprávnenie na výkon činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 235/2012 Z. z., vynásobený koeficientom.
4) Výška zaplatených odvodov za odvodové obdobia patriace do príslušného účtovného obdobia.
Čakajte prosím