OZNÁMENIE
regulovanej osoby podľa § 8 ods. 3 zákona č. 235/2012 Z. z. o osobitnom odvode z podnikania v regulovaných odvetviach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon č. 235/2012 Z. z.“)
Oznámenie je regulovaná osoba povinná doručiť správcovi odvodu, ak dôjde k zmene sumy základu odvodu, a to do konca kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom mala povinnosť podať daňové priznanie, alebo ak táto zmena nemá vplyv na povinnosť podať daňové priznanie, do konca kalendárneho mesiaca po mesiaci, v ktorom sa dozvedela, že došlo k zmene sumy základu odvodu. Správcom odvodu je daňový úrad príslušný na správu dane z príjmov regulovanej osoby podľa zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.
Daňové identifikačné číslo (ak bolo pridelené)
IČO (ak bolo pridelené)
Identifikačné údaje regulovanej osoby
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Dátum narodenia
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec *
Miesto podnikania fyzickej osoby, ak je odlišné od trvalého pobytu
Ulica
Súpisné / orientačné číslo
PSČ
Obec
Výsledok hospodárenia *
za účtovné obdobie1)
 
Koeficient2) *
Výška osobitného odvodu z podnikania v regulovaných odvetviach3) *
Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
Vysvetlivky k vyplneniu oznámenia
1) Výsledok hospodárenia upravený podľa § 5 zákona č. 235/2012 Z. z. vykázaný za účtovné obdobie bezprostredne predchádzajúce účtovnému obdobiu, v ktorom došlo k zmene sumy základu odvodu, alebo ak dôjde k dodatočnej zmene výsledku hospodárenia, nový výsledok hospodárenia podľa § 5 ods. 1 zákona č. 235/2012 Z. z. alebo podľa § 13 ods. 1 zákona č. 235/2012 Z. z.
2) Koeficient na účel výpočtu základu odvodu sa vypočíta ako podiel výnosov alebo príjmov, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, z činnosti v oblasti podľa § 3 ods. 1 písm. a) zákona č. 235/2012 Z. z. k celkovým výnosom alebo príjmom, ak regulovaná osoba účtuje v sústave jednoduchého účtovníctva, podľa osobitného predpisu, patriacich do účtovného obdobia, za ktoré bol vykázaný výsledok hospodárenia použitý na výpočet základu odvodu. Koeficient sa zaokrúhľuje na dve desatinné miesta nadol.
3) Výška odvodu, ktorú je regulovaná osoba povinná platiť. Regulovaná osoba odvod neplatí, ak výška odvodu za príslušné odvodové obdobie nepresiahne sumu 1000 eur. Odvod sa vypočíta ako súčin sadzby odvodu a základu odvodu. Použije sa sadzba odvodu platná na odvodové obdobie patriace do príslušného účtovného obdobia podľa § 6 v nadväznosti na § 14 zákona č. 235/2012 Z. z.
Čakajte prosím