DAŇOVÉ PRIZNANIE
DAŇ Z POISTENIA
podľa zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Daňové identifikačné číslo *

Zdaňovacie obdobie

Druh priznania *
 
Osoba povinná platiť daň z poistenia správcovi dane *


Údaje o osobe povinnej platiť daň z poistenia správcovi dane

Obchodné meno právnickej osoby / meno a priezvisko fyzickej osoby *
Telefónne číslo
Emailová adresa
Adresa sídla alebo trvalého pobytu
Adresa pobočky alebo obvyklého pobytu
Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie
Telefónne číslo
Emailová adresa
Poznámky
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné.
Strana 2
Vznik daňovej povinnosti poisťovateľa 
 
Sadzba
Základ dane z poistenia
Daň z poistenia
1
Poistenie úrazu
2
Poistenie choroby
3
Poistenie škôd na pozemných dopravných prostriedkoch iných než koľajových
4
Poistenie škôd na koľajových dopravných prostriedkoch
5
Poistenie škôd na lietadlách
6
Poistenie škôd na plávajúcich dopravných prostriedkoch
7
Poistenie dopravy tovaru počas prepravy vrátane batožín a iného majetku bez ohľadu na použitý dopravný prostriedok
8
Poistenie škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, spôsobených požiarom, výbuchom, víchricou, prírodnými živlami inými ako víchrica, jadrovou energiou, zosuvom alebo zosadaním pôdy
9
Poistenie iných škôd na inom majetku, ako je uvedené v treťom bode až siedmom bode, vzniknutých krupobitím alebo mrazom, alebo inými príčinami napríklad krádežou, ak nie sú tieto príčiny zahrnuté v ôsmom bode
10
Poistenie zodpovednosti dopravcu
11
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou lietadla vrátane zodpovednosti dopravcu
12
Poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou riečneho, prieplavového, jazerného alebo námorného dopravného prostriedku vrátane zodpovednosti dopravcu
13
Všeobecné poistenie zodpovednosti za škodu iné, ako je uvedené v bodoch 10 až 12
14
Poistenie úveru
15
Poistenie záruky
16
Poistenie rôznych finančných strát
17
Poistenie právnej ochrany
18
Asistenčné služby
19
Oprava podľa § 7 zákona č. 213/2018 Z. z. o dani z poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov
20
SPOLU
ÚDAJE DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA *
Rozdiel oproti poslednej známej dani z poistenia spolu
(+) v prospech správcu dane
(-) v prospech osoby povinnej platiť daň z poistenia správcovi dane
Čakajte prosím