Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov
z on-line registračnej pokladnice
do systému e-kasa
Žiadosť o povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa podľa § 3a ods. 1 zákona slúži na bezodkladné požiadanie o udelenie výnimky zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa v prípade, ak na predajnom mieste nie je dostupný internetový signál.
Identifikačné údaje
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom DPH
SK
Podnikateľ *


Fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
 
/
Titul za priezviskom
Adresa trvalého pobytu
Miesto podnikania
Štát *
Právnická osoba
Adresa sídla
Predajné miesto, na ktorom nie je dostupný internetový signál
Adresa predajného miesta

On-line registračné pokladnice na tomto predajnom mieste
Pridať KPEKK Odobrať KPEKK
Podnikateľ je povinný k žiadosti priložiť potvrdenie od príslušného operátora, resp. dodávateľa internetu na území Slovenskej republiky, že predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom. V prípade, ak sa predajné miesto nachádza v zozname bielych miest zverejnenom na webovej stránke Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu, podnikateľ priloží k žiadosti čestné prehlásenie o tom, že predajné miesto nie je pokryté internetovým signálom.

Skontroluje prosím správnosť údajov, ktoré sú vo formulári vyplnené podľa údajov z informačného systému. V prípade zistených nezrovnalostí (napr. neaktuálnosť údajov) ste v zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný oznámiť zmenu skutočností uvedených pri registrácii v lehote do 30 dní odo dňa keď nastali.
Čakajte prosím