Oznámenie o zmene predajného miesta odlišného od miesta podnikania alebo o zmene hlavného predmetu činnosti podľa ŠKEČ
alebo o zmene obchodného mena podnikateľa
Pri zmene identifikačných údajov o podnikateľovi je podnikateľ v zmysle § 7a ods 7 zákona povinný do 30 dní odo dňa uskutočnenia zmeny oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu zmenu predajného miesta, ktoré je odlišné od miesta podnikania alebo zmenu hlavného predmetu činnosti podľa osobitného predpisu alebo zmenu obchodného mena s vyznačením dátumu vykonania zmien v pokladnici e-kasa klient.
Identifikačné údaje
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom DPH
SK
Zmena údajov *


 
 
Podnikateľ *


Fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
 
/
Titul za priezviskom
Adresa trvalého pobytu
Miesto podnikania
Štát *
Právnická osoba
Adresa sídla
Zoznam kódov pokladnice e-kasa klient
Predajné miesto (vyplňte iba v prípade zmeny)
Prenosná pokladnica e-kasa klient

Vyplňte iba v prípade zmeny.
Hlavný predmet činnosti (SK NACE), v rámci ktorej bude pokladnica e-kasa klient používaná
Vyplňte iba v prípade zmeny.
Obchodné meno
Vyplňte iba v prípade zmeny.
Dátum vykonania zmien v pokladnici e-kasa klient
Skontroluje prosím správnosť údajov, ktoré sú vo formulári vyplnené podľa údajov z informačného systému. V prípade zistených nezrovnalostí (napr. neaktuálnosť údajov) ste v zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný oznámiť zmenu skutočností uvedených pri registrácii v lehote do 30 dní odo dňa keď nastali.
Čakajte prosím