Oznámenie o zániku dôvodu na povolenie odkladu
Zánik dôvodu na povolenie odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa podľa § 3a ods. 4 zákona
je podnikateľ povinný oznámiť daňovému úradu do 8 dní odo dňa, kedy sa o zániku dôvodu dozvedel.
Identifikačné údaje
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom DPH
SK
Podnikateľ *


Fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
 
/
Titul za priezviskom
Adresa trvalého pobytu
Miesto podnikania
Štát *
Právnická osoba
Adresa sídla
Týmto Vám oznamujem, že dôvod, na základe ktorého bolo vydané rozhodnutie o povolení odkladu zo zasielania údajov z on-line registračnej pokladnice do systému e-kasa, zanikol.
Predajné miesto, na ktorom nie je dostupný internetový signál
Rozhodnutie o povolení odkladu
Kód pokladnice e-kasa klient
Pridať KPEKK Odobrať KPEKK
Dátum, kedy sa o zániku dozvedel podnikateľ
Skontroluje prosím správnosť údajov, ktoré sú vo formulári vyplnené podľa údajov z informačného systému. V prípade zistených nezrovnalostí (napr. neaktuálnosť údajov) ste v zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný oznámiť zmenu skutočností uvedených pri registrácii v lehote do 30 dní odo dňa keď nastali.
Čakajte prosím