Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient
Oznámenie o ukončení používania pokladnice e-kasa klient je podnikateľ podľa § 15a ods. 1 zákona povinný zaslať do 3 pracovných dní
od ukončenia používania pokladnice ktorémukoľvek daňovému úradu s uvedením dátumu ukončenia používania pokladnice e-kasa klient.
Identifikačné údaje
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom DPH
SK
Ukončenie používania *


 
 
Podnikateľ *


Fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
 
/
Titul za priezviskom
Adresa trvalého pobytu
Miesto podnikania
Štát *
Právnická osoba
Adresa sídla
Zoznam kódov pokladníc e-kasa klient


Pridať KPEKK Odobrať KPEKK
Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 
Skontroluje prosím správnosť údajov, ktoré sú vo formulári vyplnené podľa údajov z informačného systému. V prípade zistených nezrovnalostí (napr. neaktuálnosť údajov) ste v zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný oznámiť zmenu skutočností uvedených pri registrácii v lehote do 30 dní odo dňa keď nastali.
Čakajte prosím