Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient
Žiadosť o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient slúži na pridelenie kódu virtuálnej registračnej pokladnice alebo on-line registračnej pokladnice podľa § 7a zákona, pričom žiadosťou je možné oznámiť ktorémukoľvek daňovému úradu aj ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice v súlade s § 15 ods. 2 zákona pred 01.07.2019.
Identifikačné údaje
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom DPH
SK
Žiadam o *


 
 
Podnikateľ *


Fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
 
/
Titul za priezviskom
Adresa trvalého pobytu
Miesto podnikania
Štát *
Právnická osoba
Adresa sídla
Predajné miesto a pokladnice e-kasa klient
Adresa predajného miesta

Žiadam o povolenie odkladu aj pre kód pokladnice pridelený na základe tejto žiadosti

Prenosná pokladnica e-kasa klient

PIN kód, ak ide o VRP
Hlavný predmet činnosti (SK NACE), v rámci ktorej bude pokladnica e-kasa klient používaná
Predchádzajúca PEKK / Nasledujúca PEKK Pridať ďalšiu PEKK na uvedené predajné miesto Odobrať PEKK      Prejsť na  PEKK 
Daňové kódy elektronických registračných pokladníc, ktorých prevádzka sa ukončuje


Pridať DKP ERP Odobrať DKP ERP
Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 
Skontroluje prosím správnosť údajov, ktoré sú vo formulári vyplnené podľa údajov z informačného systému. V prípade zistených nezrovnalostí (napr. neaktuálnosť údajov) ste v zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný oznámiť zmenu skutočností uvedených pri registrácii v lehote do 30 dní odo dňa keď nastali.
V žiadosti o pridelenie kódu pokladnice e-kasa klient podanej po 30.6.2019 nie je možné oznámiť ukončenie používania elektronickej registračnej pokladnice, ktorej prevádzka sa ukončuje v zmysle § 15 ods. 2 tretej vety zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.4.2019. Všetky daňové kódy elektronickej registračnej pokladnice boli v zmysle § 18ce ods. 5 zákona č. 289/2008 Z. z. v znení účinnom od 1.1.2019 zrušené k 1.7.2019.
Čakajte prosím