Oznámenie o strate/zneužití alebo odcudzení prihlasovacích údajov k virtuálnej registračnej pokladnici
Podnikateľ zaslaním oznámenia podľa § 15a ods. 2 písm. b) zákona nahlasuje daňovému úradu stratu, zneužitie alebo odcudzenie prihlasovacích údajov.
Identifikačné údaje
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty, ak je platiteľom DPH
SK
Podnikateľ *


Fyzická osoba
Meno
Priezvisko
Titul pred menom
 
/
Titul za priezviskom
Adresa trvalého pobytu
Miesto podnikania
Štát *
Právnická osoba
Adresa sídla
Kód virtuálnej registračnej pokladnice podnikateľa
Skontroluje prosím správnosť údajov, ktoré sú vo formulári vyplnené podľa údajov z informačného systému. V prípade zistených nezrovnalostí (napr. neaktuálnosť údajov) ste v zmysle § 67 ods. 9 zákona č. 563/2009 Z. z. v znení neskorších predpisov povinný oznámiť zmenu skutočností uvedených pri registrácii v lehote do 30 dní odo dňa keď nastali.
Čakajte prosím