ZÁZNAMY
O KÚPENÝCH POZEMNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDLÁCH
podľa § 70 ods. 6 zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty *
SK
Zdaňovacie obdobie
Vyplní sa len v prípade opravy a/alebo doplnenia


Poznámka: Pri oprave sa uvedie poradové číslo uvedené v pôvodnom zázname a uvedú sa všetky správne údaje o vozidle. Pri doplnení sa pokračuje v číslovaní v pôvodnom zázname.
Údaje o platiteľovi DPH
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Právnická osoba
Adresa trvalého pobytu alebo miesta podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
Adresa prevádzkarne v SR

Motorové vozidlo
Údaj, ktorý je povinný predávajúci uviesť vo faktúre podľa zákona platného v členskom štáte, v ktorom sa odoslanie alebo preprava tovaru začala:


Predchádzajúce vozidlo / Nasledujúce vozidlo Pridať Odobrať      Prejsť na  vozidlo 
Čakajte prosím