Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z MINERÁLNEHO OLEJA
podľa zákona č. 98/2004 Z.z. o spotrebnej dani z minerálneho oleja v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Druh daňového priznania *

Zdaňovacie obdobie

Registračné číslo pre spotrebnú daň

 
SK

Evidenčné číslo pre daň (EČSPDMO)/IČO/rodné číslo (RČ)*
Platiteľ dane/žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len daňový subjekt) *Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)

Číslo účtu vo formáte IBAN daňového subjektu, ktorý žiada o vrátenie dane


Vyhlásenie podľa § 7 ods. 4 zákona daňového subjektu, ktorý si uplatní sadzbu dane podľa § 7 ods. 1 a 2 zákona Vyhlasujem, že biogénna látka nebola doteraz zohľadnená na účely splnenia povinností podľa § 14a ods. 1 zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ani na účely splnenia obdobnej povinnosti na území iného členského štátu.
Meno a priezvisko daňového subjektu, alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie
Strana 2
Minerálny olej podľa paragrafu
1Sadzba dane v eurách/1 000 l alebo v eurách /1 000 kg
2
Množstvo vydaného minerálneho oleja vrátane vlastnej spotreby v 1 000 l alebo v 1 000 kg
3
Množstvo minerálneho oleja z 3 riadka v pozastavení dane v 1 000 l alebo v 1 000 kg
4
Množstvo minerálneho oleja z 3 riadka oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 písm. a), d) až i) zákona v 1 000 l alebo v 1 000 kg
5
Množstvo minerálneho oleja z 3 riadka oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 písm. b) zákona v 1 000 l alebo
v 1 000 kg
6
Množstvo minerálneho oleja z 3 riadka oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 1 písm. c) zákona v 1 000 l alebo
v 1 000 kg
7
Množstvo minerálneho oleja z 3 riadka oslobodeného od dane podľa § 10 ods. 2 písm. a) až f) zákona v 1 000 l alebo v 1 000 kg
8
Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane podľa § 15 zákona v 1 000 l alebo v 1 000 kg
9
Množstvo minerálneho oleja, z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-) [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadkov 3 - (4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9)] v 1 000 l alebo v 1 000 kg
10
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách (súčin riadkov 2 a 10) *
11
Predchádzajuci stĺpec / Nasledujúci stĺpec Pridať Odobrať      Prejsť na  stĺpec 
Čakajte prosím