OZNÁMENIE
O VYKONANÍ ÚPRAVY ZÁKLADU DANE
podľa § 17 ods. 6 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“)
Podľa § 17 ods. 6 zákona môže daňovník s neobmedzenou daňovou povinnosťou (ďalej len „daňovník“) vykonať úpravu základu dane pre kontrolované transakcie, ktoré podliehajú úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona u inej závislej osoby na území Slovenskej republiky (ďalej len „iná závislá osoba“). Tento daňovník je povinný predložiť správcovi dane oznámenie o takto vykonanej úprave základu dane. Oznámenie sa podáva v lehote na podanie daňového priznania alebo dodatočného daňového priznania.
Daňové identifikačné číslo
Oznámenie sa viaže k *


Za zdaňovacie obdobie

Oznámenie podávam z dôvodu opravy údajov uvedených v predchádzajúcom oznámení 1, ktoré bolo správcovi dane podané dňa:
1) Ak daňovník zistí, že v podanom oznámení uviedol nesprávne alebo neúplné údaje alebo uviedol nesprávne alebo neúplné informácie na samostatnej strane predchádzajúceho podaného oznámenia, podá za toto zdaňovacie obdobie nové oznámenie, v ktorom uvedie všetky údaje vrátane údajov uvedených na samostatnej strane správne a úplne. Skutočnosť, že oznámenie podáva z dôvodu opravy nesprávnych údajov alebo doplnenia chýbajúcich údajov vyznačí zaškrtnutím políčka.
Údaje o daňovníkovi, ktorý vykonal úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)


Vypracoval
Dňa
Telefónne číslo
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
SAMOSTATNÁ STRANA - Údaje o inej závislej osobe na území Slovenskej republiky, ktorá vykonala úpravu základu dane
podľa § 17 ods. 5 zákona 2)
Daňové identifikačné číslo
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)


Údaje o výške úpravy základu dane daňovníka podľa § 17 ods. 6 zákona
Suma, o ktorú bol upravený základ dane alebo daňová strata (EUR)
2) Daňovník, ktorý vykonal v príslušnom zdaňovacom období úpravu základu dane podľa § 17 ods. 6 zákona pre kontrolované transakcie, ktoré podliehali úprave základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona u viacerých závislých osôb, ktoré sú daňovníkmi s neobmedzenou daňovou povinnosťou podáva len jedno oznámenie, v ktorom na samostatnej strane uvádza osobitne údaje o každej inej závislej osobe na území Slovenskej republiky, ktorá vykonala úpravu základu dane podľa § 17 ods. 5 zákona a osobitne údaje o príslušnej výške úpravy základu dane (daňovej straty) daňovníka podľa § 17 ods. 6 zákona.
Predchádzajúca osoba / Nasledujúca osoba Pridať Odobrať      Prejsť na  osobu 
Čakajte prosím