OZNÁMENIE
platiteľa dane podľa § 43 ods. 18 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov
(ďalej len „zákon“) o začatí poberania nepeňažných plnení podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona (ďalej len „oznámenie“)
Oznámenie podáva platiteľ dane uvedený v § 43 ods. 17 písm. a) zákona 1) (ďalej len „platiteľ dane“), ak nemá pridelené číslo účtu správcu dane vedeného pre daňovníka. Oznámenie sa podáva do pätnástich dní po uplynutí kalendárneho mesiaca, v ktorom platiteľ dane prijal nepeňažné plnenie.
Údaje o platiteľovi dane 1)
Fyzická osoba
01 - Priezvisko
02 - Meno
03 - Titul (pred menom)
Titul (za priezviskom)
Právnická osoba
06 - Názov
07 - IČO
Adresa trvalého pobytu (fyzická osoba) / Adresa sídla (právnická osoba)
08 - Ulica
09 - Súpisné/orientačné číslo *
10 - PSČ *
11 - Obec *
12 - Štát
Adresa na území Slovenskej republiky 3)
13 - Ulica
14 - Súpisné/orientačné číslo
15 - PSČ
16 - Obec
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v oznámení sú správne a úplné.
1) Platiteľom dane je príjemca nepeňažného plnenia, ktorým je poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, t. j. poskytovateľ zdravotnej starostlivosti, jeho zamestnanec alebo zdravotnícky pracovník, ktorý prijal nepeňažné plnenie podľa § 43 ods. 3 písm. o) zákona od držiteľa registrácie lieku, držiteľa povolenia na veľkodistribúciu liekov, držiteľa povolenia na výrobu liekov, farmaceutickej spoločnosti, držiteľa povolenia na poskytovanie lekárenskej starostlivosti, výrobcu a distribútora zdravotníckej pomôcky, výrobcu a distribútora dietetickej potraviny alebo tretej osoby, ktorá sprostredkovala poskytnutie plnenia od týchto osôb.
3) Vypĺňa sa, len ak platiteľ dane nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt alebo sídlo. Fyzická osoba uvedie adresu pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa v zdaňovacom období obvykle zdržiavala, resp. adresu stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky. Právnická osoba uvedie adresu stálej prevádzkarne alebo organizačnej zložky na území Slovenskej republiky.
Čakajte prosím