VYHLÁSENIE
o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby
podľa § 50 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon"), ktorej bolo za zdaňovacie obdobie vykonané ročné zúčtovanie preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
[01] - Rodné číslo
/

Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI

[03] - Priezvisko
[04] - Meno
[05] - Titul pred menom / za priezviskom
/

Adresa trvalého pobytu

[11] - Telefónne číslo

Suma do výšky 2% resp. 3% 1) zaplatenej dane

1) Podiel do výšky 3 % zaplatenej dane možno prijímateľovi poukázať, ak fyzická osoba v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. v znení neskorších predpisov počas najmenej 40 hodín a predloží o tom písomné potvrdenie, ktoré je prílohou tohto vyhlásenia.

Zaplatená daň, z ktorej sa vypočíta suma do výšky 2 % resp. 3 % 1) zaplatenej dane
Suma do výšky 2 % resp. 3 % 1) zo zaplatenej dane z r. 12 (min. 3 eurá)

Na r. 12 sa uvádza daňová povinnosť daňovníka, znížená o daňový bonus, vypočítaná v roku (nie daň na úhradu), v ktorom sa podáva toto vyhlásenie; uvádza sa riadok 23 z potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou tohto vyhlásenia.
Na r. 13 sa uvádza suma zaokrúhlená na eurocenty nadol, pričom táto suma nesmie byť nižšia ako 3 eurá.

Z riadku 25 potvrdenia o zaplatení dane, ktoré je súčasťou vyhlásenia. V prípade daňového preplatku z ročného zúčtovania preddavkov na daň sa uvedie dátum 31. marec zdaňovacieho obdobia, v ktorom sa toto vyhlásenie podáva.

II. ODDIEL - ÚDAJE O PRIJÍMATEĽOVI

[15] - IČO *      (prehľad prijímateľov)

Vyhlasujem, že uvedené údaje v tomto vyhlásení sú pravdivé
POTVRDENIE
O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI
na účely vyhlásenia o poukázaní sumy do výšky 2 % alebo 3 % zaplatenej dane fyzickej osoby podľa zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
[01] - Rodné číslo
/

Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o zamestnanca, ktorý nemá rodné číslo

Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň

I. ÚDAJE O ZAMESTNANCOVI
[03] - Priezvisko
[04] - Meno
[05] - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Adresa trvalého pobytu
II. ÚDAJE O ZAMESTNÁVATEĽOVI, KTORÝ JE PLATITEĽOM DANE, ktorý toto potvrdenie vydáva
Fyzická osoba
[12] - Priezvisko
[13] - Meno
[14] - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Právnická osoba
Trvalý pobyt (fyzická osoba) alebo sídlo (právnická osoba)
III. ÚDAJE O ZAPLATENÍ DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI - v eurách
Daň – podľa § 15 zákona (z r. 06 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
21
Nárok na daňový bonus (z r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
22
Daň znížená o daňový bonus (r. 21 - r. 22 ) > 0
23
Daň na úhradu (z r. 17 ročného zúčtovania preddavkov na daň)
24
Daň na úhradu (z r. 24 tohto potvrdenia), zrazená zamestnancovi alebo zaplatená zamestnancom v lehote do podania vyhlásenia o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby v úhrnnej sume
25
Potvrdzujeme týmto, že údaje uvedené v potvrdení sú pravdivé.
Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 
Čakajte prosím