Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z BEZDYMOVÉHO TABAKOVÉHO VÝROBKU
podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon“)
Colný úrad *
 

Druh daňového priznania *
Zdaňovacie obdobie

Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z bezdymového tabakového výrobku (ďalej len „daň“) (EČSPDBTV/TS) / IČO / rodné číslo (RČ) *
Platiteľ dane

Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)

Číslo účtu vo formáte IBAN platiteľa dane, ktorý žiada o vrátenie dane

Meno a priezvisko platiteľa dane alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie

Strana č. 2

Bezdymový tabakový výrobok podľa § 19aa zákona
Sadzba dane v eurách/kg podľa § 19aa ods. 3 zákona
1
Množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v kg prijatého podľa § 19aa ods. 5 písm. a) zákona, z ktorého vznikla daňová povinnosť
2
Množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v kg, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane podľa § 19aa ods. 13 zákona
3
Množstvo tabaku v bezdymovom tabakovom výrobku v kg, z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 2 a 3)
4
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách (súčin riadkov 1 a 4)
5
Čakajte prosím