OZNÁMENIE
o uplatňovaní osobitnej úpravy v zmysle § 68d zákona č. 222/2004 Z.z. o DPH v znení neskorších predpisov
Identifikačné číslo pre DPH *
Údaje o platiteľovi dane
Fyzická osoba
Priezvisko
Meno
Titul (pred menom)
Titul (za priezviskom)
Právnická osoba
Obchodné meno alebo názov
Trvalý pobyt alebo miesto podnikania, ak je odlišné od trvalého pobytu (fyzická osoba) / Sídlo (právnická osoba)
Ulica
Súpisné/orientačné číslo
PSČ
Obec
Štát
Adresa prevádzkarne v SR, ak je sídlo právnickej osoby mimo územia SR
Ulica
Súpisné/orientačné číslo
PSČ
Obec
Zdaňovacie obdobie, v ktorom uplatňovanie osobitnej úpravy skončilo
Čakajte prosím