Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z TABAKOVÝCH VÝROBKOV
podľa zákona č. 106/2004 Z. z. o spotrebnej dani z tabakových výrobkov v znení neskorších predpisov (ďalej len ”zákon“)

Druh daňového priznania *
Zdaňovacie obdobie

Registračné číslo pre daň

 
SK

Evidenčné číslo pre daň z tabakových výrobkov/tabakovej suroviny (EČSPDTV/TS) / IČO / rodné číslo (RČ) *
Platiteľ dane/žiadateľ o vrátenie dane (ďalej len daňový subjekt)*Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane (vo formáte IBAN)
Meno a priezvisko daňového subjektu, alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za daňový subjekt. *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie

Strana 2

Tabakové výrobky podľa § 6 ods. 1 zákona
1Sadzba dane v eurách / kg
2
Množstvo vydaných tabakových výrobkov vrátane vlastnej spotreby
3
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 3 v pozastavení dane
4
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 3 oslobodených od dane podľa § 7 písm. a) až e) zákona
5
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 3 oslobodených od dane podľa § 33 zákona
6
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 3 oslobodených od dane podľa § 33a zákona
7
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla daňová povinnosť
[pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadkov 3-(4+5+6+7)]
8
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
9
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorých sa platí daň (+) alebo
z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 8 a 9)
10
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) (súčin riadkov 2 a 10) v eurách
11
Predchádzajuci stĺpec / Nasledujúci stĺpec Pridať Odobrať      Prejsť na  stĺpec 

Strana č. 3 - sekcia č. 1

Tabakové výrobky podľa
1
a1
a2
Sadzba dane
2
Počet kusov cigariet v spotrebiteľskom balení
Cena spotrebiteľského balenia cigariet v eurách
3
Množstvo vydaných tabakových výrobkov vrátane vlastnej spotreby
Počet spotrebiteľských balení cigariet
4
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 4 v pozastavení dane
5
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 4 oslobodených od dane podľa § 7 písm. a) až e) zákona
6
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 4 oslobodených od dane podľa § 33 zákona
7
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 4 oslobodených od dane podľa § 33a
8
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla daňová povinnosť [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadkov 4-(5+6+7+8)]
9
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
10
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorých sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-)
(rozdiel riadkov 9 a 10)
11
Daň (+) alebo vrátenie dane
(-) v eurách
12
Predchádzajuci sekcia č.1 / Nasledujúci sekcia č.1 Pridať Odobrať      Prejsť na  sekciu 

Strana č. 3 - sekcia č. 2

Tabakové výrobky podľa
1
§ 6 ods. 3 zákona cigarety
Sadzba dane v eurách/1000 kusov
2
Množstvo vydaných tabakových výrobkov vrátane vlastnej spotreby
3
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 3 v pozastavení dane
4
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 3
oslobodených od dane podľa § 7 písm. a) až e) zákona
5
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 3 oslobodených od dane podľa § 33 zákona
6
Množstvo tabakových výrobkov z riadka 3 oslobodených od dane podľa § 33a zákona
7
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorého vznikla daňová povinnosť [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadkov 3-(4+5+6+7)]
8
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
9
Množstvo tabakových výrobkov, z ktorých sa platí daň (+)
alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 8 a 9)
10
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) (súčin riadkov 2 a 10) v eurách
11
Predchádzajuci sekcia č.2 / Nasledujúci sekcia č.2 Pridať Odobrať      Prejsť na  sekciu 

Strana č. 4

Tabaková surovina podľa
1
§ 19a zákona
Sadzba dane v eurách/kg podľa § 19a ods. 3 zákona
2
Množstvo tabakovej suroviny v kg dodanej podľa § 19a ods. 4 písm. a) zákona
3
Množstvo tabakovej suroviny v kg dodanej podľa § 19a ods. 4 písm. a) zákona bez dane
4
Množstvo tabakovej suroviny v kg prevzatej podľa § 19a ods. 4 písm. b) zákona
5
Množstvo tabakovej suroviny v kg prijatej podľa § 19a ods. 4 písm. b) bez dane
6
Množstvo tabakovej suroviny v kg, z ktorej vznikla daňová povinnosť (súčet riadkov 3 a 5)
7
Daň v eurách (súčin riadkov 2 a 7)
8
Čakajte prosím