DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
pre daňovníka, ktorý má príjmy len zo závislej činnosti
podľa § 5 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon”)
Druh daňového priznania *01 - Rodné číslo
02 - Dátum narodenia
Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá rodné číslo
/
Za rok *
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
03 - Priezvisko *
04 - Meno *
05 -Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
11 - Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) prvého a
druhého bodu zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia2)

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník obvykle zdržiaval v zdaňovacom období 3)
II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE
(ďalej len ”zástupca”)
18 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
19 - Rodné číslo
 
/
 
20 - Ulica
25 - Telefónne číslo4)
26 - Emailová adresa 4)
1) Ak sa podáva dodatočné daňové priznanie z dôvodov uvedených v § 32 ods. 8, 9 a 11 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvedú sa tieto dôvody v IX. oddiele.
2) Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 7 zákona, daňový bonus podľa § 33 ods. 10 zákona vrátane daňovníka uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ktorý uplatňuje postup podľa § 46a zákona, vypĺňa sa aj X. oddiel.
3) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
4) Ak daňové priznanie podáva daňovník sám, uvádza sa na tomto riadku jeho telefónne číslo a emailová adresa. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie zákonný zástupca, dedič alebo zástupca, na tomto riadku sa uvádza telefónne číslo a emailová adresa tohto zástupcu, ak sa s daňovníkom nedohodli inak.
III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona
Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedený (é) v § 11 ods. 6 zákona alebo mi bol (i) tento (tieto) dôchodok (ky) priznaný (é) spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia
27

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 6 zákona za zdaňovacie obdobie v eurách (vypĺňa sa, len ak sa uplatňuje zníženie základu dane)
 
28
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti 5)
29 - Priezvisko a meno
Rodné číslo
/
Vlastné príjmy (v eurách)6)
Počet mesiacov6)
5) Vypĺňa sa, len ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona.
6) Uvádzajú sa vlastné príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie znížené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel)
v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná (povinný) z týchto príjmov zaplatiť a v stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), na začiatku ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie tejto nezdaniteľnej časti základu dane podľa § 11 ods. 4 zákona (ak sú súčasne splnené dve a viac podmienok v tom istom kalendárnom mesiaci, do počtu mesiacov sa započíta takýto mesiac len jedenkrát).
IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona7)
30 - Priezvisko a meno
Rodné číslo
V mesiacoch
/

1-12

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

 10

 11

 12
Pridať dieťa Odobrať dieťa

7) Uvádzajú sa údaje o vyživovanom dieťati (deťoch), na ktoré si za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na uplatnenie daňového bonusu (§ 32 ods. 10 zákona): napríklad kópia rodného listu dieťaťa, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje (ú) na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti) alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje (ú) za vyživované a nemôže (u) sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz. Ak daňovník v zdaňovacom období, za ktoré podáva daňové priznanie, takéto doklady predložil svojmu zamestnávateľovi a neuplatňuje si daňový bonus ani jeho pomernú časť podaním daňového priznania, uvedené doklady nie sú súčasťou daňového priznania.
V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona) - v eurách
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov8)
32
Z toho
úhrn príjmov plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
32a
Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)8)
33
Z toho
úhrn poistného na sociálne poistenie (zabezpečenie)
33a
úhrn poistného na zdravotné poistenie
33b
Základ dane podľa § 5 ods. 8 zákona (r. 32 - r. 33)
34
Suma platieb, o ktorú sa zvyšuje základ dane (§ 5 ods. 9 zákona účinného do 31. decembra 2010 v spojení na § 52j ods. 4 zákona)
35
8) Vypĺňa sa na základe všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom. Zdroj príjmov zo zahraničia sa uvádza v IX. oddiele. Kópie týchto potvrdení (dokladov) sú prílohami daňového priznania.
VI. ODDIEL - VÝPOČET DANE podľa § 15 zákona - v eurách
Základ dane9) (r. 34 + r. 35)
36
Zníženie základu dane podľa § 11 zákona
ods. 2 - na daňovníka10)
37
ods. 3 - na manželku (manžela)10)
38
ods. 8 - na preukázateľne zaplatené dobrovoľné príspevky na starobné dôchodkové sporenie 11)
39
ods. 10 - na preukázateľne zaplatené príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie 12)
40
Spolu (r. 37 + r. 38 + r. 39 + r.40) maximálne do výšky základu dane na r.36
41
Základ dane z r. 36 znížený o sumu z r. 41 a zvýšený o sumu príspevkov, o ktorú sa zvyšuje základ dane podľa § 11 ods. 9 zákona
42
Daň podľa § 15 zákona zo základu dane z r. 42 zaokrúhlená na eurocenty nadol
43
Základ dane pre uplatňovanie zamestnaneckej prémie (r. 34 alebo základ dane vypočítaný zo sumy 12-násobku minimálnej mzdy))
44
Počet mesiacov, v ktorých boli splnené podmienky na uplatnenie zamestnaneckej prémie
45
Zamestnanecká prémia [(r. 37 - r. 44) x r. 45 : 12] x 19% zaokrúhlená na eurocenty nahor
46
Suma zamestnaneckej prémie nesprávne vyplatenej zamestnávateľom alebo správcom dane
47
Výpočet dane po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí
Úhrn vyňatých príjmov (základov dane)
48
Základ dane znížený o úhrn vyňatých príjmov (základov dane) (r. 42 - r. 48) (ak je rozdiel r. 42 a r. 48 záporný, uvádza sa na r. 49 nula)
49
Daň podľa § 15 zákona po vyňatí príjmov zo zdrojov v zahraničí zaokrúhlená na eurocenty nadol zo základu
dane z r. 49
50
Výpočet dane uznanej na zápočet na tuzemskú daňovú povinnosť zo zaplatenej dane v zahraničí
Úhrn príjmov (základov dane) zo zdrojov v zahraničí (zaokrúhlené na eurocenty nadol)
51
Daň zaplatená v zahraničí z príjmov z r. 51 (zaokrúhlené na eurocenty nadol)
52
Výpočet percenta dane na účely zápočtu r. 51 : [(r. 36 - r. 48) alebo r. 36] x 100
53
Z dane zaplatenej v zahraničí možno započítať [(r. 50 alebo r. 43) x r. 53) : 100] (zaokrúhlené na eurocenty nahor)
54
Daň uznaná na zápočet (r. 54 maximálne do sumy na r. 52)
55
Daň (daňová povinnosť) (r. 43 alebo r. 50 alebo r. 43 - r. 55 alebo r. 50 - r. 55)13)
56
Nárok na daňový bonus (úhrnná suma daňového bonusu na všetky vyživované deti) podľa § 33 zákona14)
57
Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus (r. 56 - r. 57)15)
58
Suma daňového bonusu priznaného a vyplateného zamestnávateľom alebo správcom dane
59
Rozdiel riadkov     r. 57 - r. 59 > 0
60
Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane 16)   r. 60 - r. 56 > 0
61
Zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus     r. 59 - r. 57 > 0
62
Úhrn preddavkov na daň
zaplatených podľa § 34 ods. 6 a 7 zákona
63
zrazených podľa § 35 zákona17)
64
Daň na úhradu vrátane zamestnávateľom nesprávne vyplateného daňového bonusu alebo nesprávne vyplatenej zamestnaneckej prémie      r. 56 - r. 57 + r. 59 + r. 61 - r. 63 - r. 64 + r. 47 (+) 18)
65
+
Daňový preplatok znížený o zamestnávateľom nesprávne vyplatený daňový bonus alebo nesprávne vyplatenú zamestnaneckú prémiu     r. 56 - r. 57 + r. 59 + r. 61 - r. 63 - r. 64 + r. 47 (-)
66
-
 9) Ak neboli porušené podmienky ustanovené v § 5 zákona v nadväznosti na § 52j ods. 4 zákona, suma na r. 36 sa rovná sume na r. 34.
10) Ak daňovník má vyšší základ dane ako 100-násobok sumy životného minima platného k 1. januáru príslušného zdaňovacieho obdobia (ďalej len „platné životné minimum“), uplatní sa pre výpočet nezdaniteľnej časti základu dane na daňovníka postup podľa § 11 ods. 2 písm. b) zákona. Ak má vyšší základ dane ako 176,8-násobok platného životného minima alebo manželka (manžel) dosahuje vlastné príjmy, uplatní sa na účely výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) postup podľa § 11 ods. 3 písm. b) druhého bodu zákona. Ak daňovník môže uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) len jeden alebo niekoľko kalendárnych mesiacov, uplatní sa na účely výpočtu nezdaniteľnej časti základu dane na manželku (manžela) postup podľa § 11 ods. 5 zákona.
11) Nezdaniteľnou časťou základu dane je podľa § 11 ods. 8 zákona aj suma preukázateľne zaplatených dobrovoľných príspevkov na starobné dôchodkové sporenie, a to najviac do výšky 2 % zo základu dane zisteného z príjmov zo závislej činnosti podľa § 5 zákona; suma nesmie presiahnuť výšku 2 % zo 60-násobku priemernej mesačnej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky zistenej Štatistickým úradom Slovenskej republiky za kalendárny rok, ktorý dva roky predchádza kalendárnemu roku, za ktorý sa zisťuje základ dane.
12) Nezdaniteľnou časťou základu dane podľa § 11 ods. 10 zákona sú aj príspevky na doplnkové dôchodkové sporenie, ktoré je možné od základu dane odpočítať vo výške, v akej boli tieto príspevky preukázateľne zaplatené, v úhrne najviac do výšky 180 eur.Na jej uplatnenie musia byť súčasne splnené podmienky podľa § 11 ods. 12 zákona.
13) Ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus a suma na r. 56 nepresiahne 17 eur alebo ak daňovník neuplatňuje nárok na daňový bonus a jeho celkové zdaniteľné príjmy nepresiahnu 50 % sumy podľa § 11 ods. 2 písm. a) zákona alebo ide o daňovníka uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ktorý uplatňuje postup podľa § 46a zákona, na r. 56 sa uvádza nula.
14) Ak sa uplatňuje daňový bonus podľa § 33 zákona, uvádza sa suma daňového bonusu na všetky vyživované deti uvedené v IV. Oddiele a v IX. oddiele.
15) Ak je suma na r. 57 vyššia ako suma na r. 56, uvádza sa nula.
16) Ak je na r. 61 suma daňového bonusu na vyplatenie správcom dane alebo na r. 72 dodatočného daňového priznania kladné číslo, vypĺňa sa žiadosť o jej vyplatenie vXI. oddiele.
17) Preddavok (preddavky) z potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky, ktoré sú prílohou daňového priznania.
18) Daň na úhradu sa neplatí, ak nepresiahne 5 eur, a to aj vtedy, ak daňovník použije postup podľa § 50 zákona, pričom na tomto riadku uvedie nulu.
VII. ODDIEL - ROZDIELY Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA - v eurách
Daň (daňová povinnosť) znížená o daňový bonus z r. 58 daňového priznania19) alebo r. 96 daňového priznania fyzickej osoby typ B19) alebo z kladného rozdielu r. 06 a r. 10 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
67
Zvýšenie (+) alebo zníženie (-) dane (r. 58 - r. 67)
68
Daň na úhradu alebo daňový preplatok z r. 65 alebo r. 66 daňového priznania 19) alebo r. 109 alebo r. 110 daňového priznania fyzickej osoby typ B alebo r. 17 z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
69
Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-) (r. 65 alebo r. 66) - r. 69 + [(r. 75 daňového priznania19) - 2% alebo 3% z r. 58) > 0] alebo (r. 65 alebo r. 66) - r. 69 + [(r. 13 vyhlásenia o poukázaní sumy podielu zaplatenej dane - 2 % alebo 3 % z r. 58) > 0] alebo (r. 65 alebo r. 66) - r. 69 + [(r. 121 daňového priznania fyzickej osoby typ B19) - 2 % alebo 3 % z r. 58) > 0]
70
Suma daňového bonusu na poukázanie správcom dane z r. 61 daňového priznania19) alebo r. 99 daňového priznania fyzickej osoby typ B19) alebo r. 12a z ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
71
Rozdiel súm daňového bonusu na poukázanie správcom dane (+), na vrátenie správcovi dane (-)   (r. 61 - r. 71)16)
72
Suma zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom dane z r. 46 daňového priznania 19) alebo z r. 9 ročného zúčtovania preddavkov na daň z príjmov zo závislej činnosti
73
Rozdiel súm zamestnaneckej prémie na poukázanie správcom dane (+), na vrátenie správcovi dane (-)
(r. 46- r. 73)
74
19) Daňové priznanie podané v lehote na podanie daňového priznania podľa § 49 zákona alebo bezprostredne predchádzajúce dodatočné daňové priznanie, ak daňovník podal ďalšie dodatočné daňové priznanie.
VIII. ODDIEL - VYHLÁSENIE o poukázaní podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby podľa § 50 zákona

2 % alebo 3 % 20) zo zaplatenej dane z r. 58 (minimálne 3 eurá)

76 - ÚDAJE O PRÍJMATEĽOVI
IČO / SID  -      (prehľad prijímateľov)
Právna forma
/
Obchodné meno (názov)
Sídlo
20) Podiel do výšky 3 % dane podľa § 50 ods. 1 písm. a) môže prijímateľovi poukázať fyzická osoba, ktorá v zdaňovacom období vykonávala dobrovoľnícku činnosť podľa zákona č. 406/2011 Z.z. o dobrovoľníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov počas najmenej 40 hodín, pričom písomné potvrdenie o výkone tejto činnosti je prílohou daňového priznania.
IX. ODDIEL - MIESTO NA OSOBITNÉ ZÁZNAMY DAŇOVNÍKA

Údaje o príjmoch zo závislej činnosti z r. 32 daňovníka s neobmedzenou daňovou povinnosťou dosiahnutých v zahraničí, ktoré sú súčasťou základu dane, pričom sa uvádza číselný kód štátu podľa vyhlášky Štatistického úradu Slovenskej republiky č. 112/2012 Z. z., ktorou sa vydáva Štatistický číselník krajín
Kód štátu
Príjmy
Výdavky22)
Pridať Odobrať
21) Napríklad, ak sa uplatňuje nárok na daňový bonus na vyživované dieťa (deti) podľa § 33 zákona na viac ako štyri deti uvedené v IV. oddiele, v tomto oddiele sa uvádzajú údaje o ďalších vyživovaných deťoch podľa členenia tabuľky v IV oddiele.
22) Výdavky na preukázateľne zaplatené povinné zahraničné poistné a príspevky, ktoré je povinný platiť zamestnanec.
X. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI S OBMEDZENOU DAŇOVOU POVINNOSŤOU (nerezidentovi)
77 - Štát daňovej rezidencie
Úhrn všetkých zdaniteľných príjmov plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky
a zo zdrojov v zahraničí v eurách23)
23) Vypĺňa sa, ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou na území Slovenskej republiky, ktorý si uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane podľa § 11 ods. 7 zákona, daňový bonus podľa § 33 ods. 10 zákona vrátane daňovníka uvedeného v § 11 ods. 6 zákona, ktorý uplatňuje postup podľa § 46a zákona.
Počet príloh
79
Uvádza sa počet všetkých príloh, ktoré sú súčasťou daňového priznania.
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.
Dátum
XI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VYPLATENIE DAŇOVÉHO BONUSU, O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKU A VYPLATENIE ZAMESTNANECKEJ PRÉMIE

Predčíslie účtu
-
Číslo účtu
/
Kód banky
IBAN
Dátum
XII. ODDIEL - POMOCNÉ VÝPOČTY
Čakajte prosím