DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
podľa zákona č. 361/2014 Z. z. o dani z motorových vozidiel a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len "zákon")Riadok 02 vypĺňa len fyzická osoba - daňovník, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike
Druh priznania
daňové priznanie
opravné daňové priznanie
dodatočné daňové priznanieI. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
FO
03 - Priezvisko
04 - Meno
05 - Titul pred menom
/
/
za priezviskom
06 - Dodatok obchodného mena
PO
07 - Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
08 - Ulica
09 - Súpisné / orientačné číslo
10 - PSČ
11 - Obec
12 - Štát
13 - Telefónne číslo
14 - Emailová adresa / Faxové číslo
Adresa organizačnej zložky zahraničnej osoby umiestnená na území Slovenskej republiky, zapísaná v obchodnom registri 1)
15 - Ulica
16 - Súpisné / orientačné číslo
17 - PSČ
18 - Obec
19 - Telefónne číslo
20 - Emailová adresa / Číslo faxu
1) Ak má zahraničná osoba viac organizačných zložiek na území Slovenskej republiky, ich údaje (podľa riadkov 15 až 20) sa uvádzajú v VII. oddiele
II. ODDIEL - ÚDAJE O OSOBE, KTORÁ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE


21 - Priezvisko
22 - Meno
23 - Titul pred menom
/
/
za priezviskom
24 - Rodné číslo
 
/
 
25 - Dátum narodenia
26 - DIČ
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
28 - Ulica
29 - Súpisné / Orientačné číslo
30 - PSČ
31 - Obec
32 - Štát
33 - Telefónne číslo
34 - Emailová adresa / Faxové číslo
III. ODDIEL - VÝPOČET DANE
01
Dátum prvej evidencie vozidla
02
Dátum vzniku daňovej povinnosti
Dátum zániku daňovej povinnosti
03
04
Kategória vozidla
Druh vozidla 2)
2) Uvádza sa druh vozidla podľa dokladov k vozidlu: L1e, L2e, L3e, L4e, L5e, L6e, L7e, M1, M2, M3, N1, N2, N3, O1, O2, O3, O4
05
Evidenčné číslo
06
07
Zdvihový objem valcov motora v cm3
Výkon motora v kW
08
09
3) Hmotnosť vozidla je najväčšia prípustná celková hmotnpsť alebo celková hmotnosť
10
Daňovník podľa § 3 zákona
11
Oslobodenie od dane podľa § 4 ods. 1 zákona
12
Ročná sadzba dane podľa prílohy č.1

ročnej sadzby dane 4)
4) Ide o vozidlo tvoriace jednu návesovú jazdnú súpravu zaradené do najbližšej nižšej ročnej sadzby dane než do akej by patrilo podľa najväčšej prípustnej celkovej hmotnosti v tonách podľa § 6 ods. 2 zákona. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
sadzba 1
sadzba 2
13
Zníženie ročnej sadzby dane
Zvýšenie ročnej sadzby dane
25%

20%

10%

15%

20%

25%

20%

10%

15%

20%

14
Ročná sadzba dane po úprave z r. 13 5)
5) Ak sa ročná sadzba dane z r.12 neupravuje (nezvyšuje, neznižuje) podľa r.13, uvedie sa táto ročná sadzba dane do stĺpca pod sadzbu 1 v r.14,. Zaokrúhľuje sa na eurocenty nadol.
15
Zníženie ročnej sadzby dane o 50% pre


alebo skvapalnený zemný plyn (LNG)

16
Ročná sadzba dane z r.14 po úprave z r. 15 6)
6) Ak sa ročná sadzba dane z r. 14 neupravuje podľa r. 15, uvedie sa na r. 16 ročná sadzba dane rovnaká ako na r. 14. Zaokrúhľuje sa na eurocenty dole.
17
Zníženie ročnej sadzby dane o 50% pre

18
Ročná sadzba dane z r. 16 po úprave z r. 17 7)
7) Ak sa ročná sadzba dane z r. 16 neupravuje podľa r. 17, uvedie sa na r. 18 ročná sadzba dane rovnaká ako na r. 16. Zaokrúhľuje sa na eurocenty dole.
19
Použitie vozidla
na podnikanie
a) počet mesiacov
b) počet dní
20
Výpočet dane alebo pomernej časti dane [r. 19a x ( r. 18 / 12)] alebo [r. 19b x (r. 18 / 365 alebo 366)] 8)
8) Výpočet pomernej časti dane na mesiace sa vypĺňa, ak sa vozidlo nepoužívalo na podnikanie počas celého zdaňovacieho obdobia, alebo ak sa pri výpočte dane za zdaňovacie obdobie alebo časť zdaňovacieho obdobia použili dve ročné sadzby dane. Tento riadok sa vypĺňa aj pri výpočte pomernej časti dane za dni použitia vozidla na prepravu uskutočnenú mimo výkonu prepravy na základe zmluvy o službách vo verejnom záujme. Vypočítaná daň alebo pomerná časť dane sa zaokrúhľuje na eurocenty nadol.
21
Daň z r. 20 alebo výsledná pomerná časť dane z r. 20 (súčet pomerných častí)
Rozdiely z dodatočného daňového priznania
22
Daň r. 21 daňového priznania alebo predchádzajúceho dodatočného daňového priznania
23
Daň r. 21 dodatočného daňového priznania
24
Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-) (r. 23 - r. 22)
Predchádzajúce vozidlo / Nasledujúce vozidlo Pridať vozidlo Odobrať vozidlo      Prejsť na  vozidlo 
IV. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA
35
Celkový počet vozidiel v daňovom priznaní alebo v predchádzajúcom dodatočnom daňovom priznaní 9)
36
Celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania alebo predchádzajúceho dodatočného daňového priznania 9)
9) Uvádzajú sa údaje z podaného daňového priznania alebo bezprostredne predchádzajúceho dodatočného daňového priznania
37
Zaplatené preddavky na daň podľa § 10 zákona
38
Daň na úhradu (kladný rozdiel r. 36 - r. 37)
+
39
Daňový preplatok (záporný rozdiel r. 36 - r. 37)
-
40
Predpokladaná daň podľa § 10 ods. 2 zákona
41
Počet strán III. oddielu
V. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
42
Celkový počet vozidiel v dodatočnom daňovom priznaní
43
Celková daň za vozidlá z dodatočného daňového priznania
44
Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-) (r. 43 - r. 36)
45
Počet strán III. oddielu
VI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKUČíslo účtu
 
/
Kód banky
Dátum
VII. ODDIEL - POZNÁMKY
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.
Dátum
Čakajte prosím