KONTROLNÝ VÝKAZ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
podľa § 78a zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov ( ďalej len "zákon")

Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty *

 
SK

Druh kontrolného výkazu
Obdobie

Názov alebo obchodné meno právnickej alebo meno a priezvisko fyzickej osoby *

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Ulica
PSČ
Číslo telefónu
Štát
Číslo
Obec *
E-mailová adresa

A. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb

A.1. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov a služieb, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň (okrem zjednodušenej faktúry a faktúry o dodaní plnení oslobodených od dane)

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

A.2. Údaje z vyhotovenej faktúry o dodaní tovarov, ktorú bol platiteľ dane povinný vyhotoviť podľa § 71 až 75 zákona, pri ktorých je osobou povinnou platiť daň príjemca podľa § 69 ods.12 písm. f) až i) zákona

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

B. Údaje z prijatej faktúry o dodaní tovarov a služieb

B.1. Údaje z prijatej faktúry, pri ktorej je osobou povinnou platiť daň príjemca plnenia podľa § 69 ods. 2, 3, 6, 7 a 9 až 12 zákona

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

B.2. Údaje z prijatej faktúry, z ktorej si príjemca plnenia uplatňuje odpočítanie dane a ktorú vyhotovil platiteľ dane, ktorý je osobou povinnou platiť daň podľa § 69 ods. 1 zákona

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

B.3. Údaje zo všetkých prijatých zjednodušených faktúr podľa § 74 pds. 3 písm. a) až c) zákona, z ktorých si príjemca uplatňuje odpočítanie dane

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

C. Údaje z faktúry podľa § 71 ods. 2 zákona (ďalej len „opravná faktúra“)

C.1. Údaje z vyhotovenej opravnej faktúry

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

C.2. Údaje z prijatej opravnej faktúry

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

D. Údaje o dodaní tovarov a služieb iných ako uvedených v časti A., z ktorých je platiteľ dane osobou povinnou platiť daň

D.1. Údaje o obratoch evidovaných všetkými elektronickými registračnými pokladnicami

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

D.2. Údaje o dodaní tovarov a služieb, ktoré sa neevidujú elektronickou registračnou pokladnicou

Predchádzajúca strana / Nasledujúca strana Pridať Odobrať      Prejsť na  stranu 

Vysvetlivky k vzoru:

Poradové číslo faktúry
Uvádzajú sa okrem číselných znakov aj písmená a iné znaky ako pomlčky, lomky, hviezdičky, ak sú súčasťou poradového čísla faktúry. Poradové číslo sa uvedie bez medzier.
Dátum dodania tovaru alebo služby alebo dátum prijatia platby
Uvedie sa deň, mesiac a rok DD.MM.RRRR.
Základ dane
Uvedie sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.
Druh tovaru
Mobilné telefóny sa uvedú skratkou MT a integrované obvody sa uvedú skratkou IO.
Množstvo tovaru
Uvedie sa s dvomi desatinnými miestami bez zaokrúhlenia.
Merná jednotka
Uvedie sa kg, t, m, alebo ks.
Kód opravy
Údaj sa vypĺňa len v dodatočnom kontrolnom výkaze.
Pre zrušenie nesprávne uvedených údajov v riadnom kontrolnom výkaze sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 1.
Pre uvedenie nových údajov, ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze správne uvedené, alebo ktoré neboli v riadnom kontrolnom výkaze uvedené vôbec, sa použije v stĺpci „kód opravy“ číslo 2.
Čakajte prosím