DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z PRÍJMOV FYZICKEJ OSOBY
pre daňovníka, ktorý má príjmy podľa § 5 až 8 zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")
Druh daňového priznania *01 - DIČ (ak nie je pridelené, uvádza sa rodné číslo)
02 - Dátum narodenia
Riadok 02 sa vypĺňa, len ak ide o daňovníka, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky
 
Za rok *
Dátum zistenia skutočnosti na podanie dodatočného daňového priznania
03 - SK NACE
I. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
04 - Priezvisko *
05 - Meno
06 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
Adresa trvalého pobytu v deň podania daňového priznania na území Slovenskej republiky alebo v zahraničí
07 - Ulica
08 - Súpisné/orientačné číslo
09 - PSČ
10 - Obec *
11 - Štát
12 - Daňovník s obmedzenou daňovou povinnosťou (nerezident) podľa § 2 písm. e) bod 1 a 2 zákona a príslušného článku zmluvy o zamedzení dvojitého zdanenia2)

13 - Ekonomické, personálne alebo iné prepojenie podľa § 2 písm. r) zákona 3)

Adresa pobytu na území Slovenskej republiky, kde sa daňovník obvykle zdržiaval v zdaňovacom období 4)
14 - Ulica
15 - Súpisné/orientačné číslo
16 - PSČ
17 - Obec
II. ODDIEL - ÚDAJE O ZÁKONNOM ZÁSTUPCOVI ALEBO DEDIČOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI ALEBO SPRÁVCOVI V KONKURZNOM KONANÍ, KTORÝ PODÁVA DAŇOVÉ PRIZNANIE (ďalej len "zástupca")
18 - Priezvisko
19 - Meno
20 - Titul (pred menom / za priezviskom)
 
/
 
21 - Rodné číslo
 
/
 
22 - Ulica
23 - Súpisné/orientačné číslo
24 - PSČ
25 - Obec
26 - Štát
27 - Telefónne číslo 5)
28 - Emailová adresa / Faxové číslo 5)
1) Ak sa podáva dodatočné daňové priznanie len z dôvodov uvedených v § 32 ods. 8, 11 a 12 alebo § 40 ods. 7 zákona, uvedú sa tieto dôvody v XIV. oddiele.
2) Ak ide o daňovníka s obmedzenou daňovou povinnosťou, ktorý uplatňuje postup podľa § 11 ods. 7, § 33 ods. 10, § 46a alebo § 49 ods. 7 zákona, vypĺňa sa aj oddiel XII.
3) Ak daňovník je prepojenou osobou v súlade s § 2 písm. r) zákona, potom v XIV. oddiele uvedie druh prepojenia a identifikáciu osôb, s ktorými je prepojený.
4) Vypĺňa sa, len ak daňovník nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky.
5) Ak daňové priznanie podáva daňovník sám, uvádza sa v tomto riadku jeho telefónne číslo a emailová adresa alebo faxové číslo. Ak za daňovníka podáva daňové priznanie zákonný zástupca alebo dedič alebo zástupca alebo správca v konkurznom konaní, potom na tomto riadku sa uvedie telefónne číslo a emailová adresa alebo faxové číslo tohto zástupcu, ak sa s daňovníkom nedohodli inak.
III. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE ZNÍŽENIA ZÁKLADU DANE (§ 11 zákona)
Údaje o poberaní dôchodkov uvedených v § 11 ods. 6 zákona
Poberal (a) som na začiatku zdaňovacieho obdobia dôchodok (ky) uvedený v § 11 ods. 6 zákona alebo mi bol tento dôchodok (ky) priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia (vypĺňa sa, len ak daňovník bol poberateľom dôchodku uvedeného v § 11 ods. 6 zákona na začiatku zdaňovacieho obdobia alebo mu tento dôchodok bol priznaný spätne k začiatku príslušného zdaňovacieho obdobia)
29

Úhrnná suma dôchodku (ov) uvedeného (ných) v § 11 ods. 6 zákona za zdaňovacie obdobie (v eurách)6)
30
Údaje o manželke (manželovi), ktorá (ý) žije s daňovníkom v domácnosti7)
31 - Priezvisko a meno
Rodné číslo
/
Vlastné príjmy (v eurách)8)
Počet mesiacov8)
6) Ak daňovník vypĺňa r. 29, uvádza sa na r. 30 úhrnná suma dôchodku (ov) podľa § 11 ods. 6 zákona za zdaňovacie obdobie vždy, aj keď mu nevzniká nárok na uplatnenie nezdaniteľnej časti podľa § 11 zákona. Tento údaj je potrebný na účely výpočtu poslednej známej daňovej povinnosti na platenie preddavkov na daň podľa § 34 zákona.
7) Vypĺňa sa, len ak si daňovník uplatňuje nezdaniteľnú časť základu dane na manželku (manžela) podľa § 11 ods. 3 zákona.
8) Uvádzajú sa vlastné príjmy manželky (manžela) za celé zdaňovacie obdobie, za ktoré sa podáva daňové priznanie znížené o zaplatené poistné a príspevky, ktoré manželka (manžel) v príslušnom zdaňovacom období bola (bol) povinná (povinný) zaplatiť z týchto príjmov a v stĺpci počet mesiacov sa uvádza počet kalendárnych mesiacov v zdaňovacom období (kalendárnom roku), počas ktorých manželka (manžel) splnila podmienky uvedené v § 11 ods. 4 zákona (už za kalendárny mesiac, na ktorého začiatku boli splnené ustanovené podmienky; ak sú súčasne splnené dve a viac podmienok v tom istom kalendárnom mesiaci, do počtu mesiacov sa započíta takýto mesiac len jedenkrát).
IV. ODDIEL - ÚDAJE NA UPLATNENIE DAŇOVÉHO BONUSU (§ 33 zákona)
Údaje o vyživovaných deťoch žijúcich s daňovníkom v domácnosti na uplatnenie daňového bonusu podľa § 33 zákona9)
32 - Priezvisko a meno
Rodné číslo
V mesiacoch
/

1-12

  1

  2

  3

  4

  5

  6

  7

  8

  9

10

 11

 12
Pridať dieťa Odobrať dieťa
33

9) Uvádzajú sa údaje o vyživovanom dieťati (deťoch), na ktoré za rovnaké obdobie kalendárneho roka neuplatnil nárok na daňový bonus iný daňovník. Prílohou daňového priznania sú aj doklady preukazujúce nárok na daňový bonus (§ 32 ods. 10 zákona), a to kópia rodného listu alebo výpis z rodného listu, potvrdenie školy, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa sústavne pripravuje na povolanie štúdiom alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti), alebo potvrdenie príslušného úradu o tom, že dieťa (deti) žijúce s daňovníkom v domácnosti sa považuje za vyživované a nemôže sa sústavne pripravovať na povolanie štúdiom alebo vykonávať zárobkovú činnosť pre chorobu alebo úraz, alebo potvrdenie príslušného úradu o poberaní prídavku na vyživované dieťa (deti). U daňovníka, ktorého súčasťou zdaniteľných príjmov v príslušnom zdaňovacom období sú aj príjmy zo závislej činnosti a takéto doklady predložil ako zamestnanec svojmu zamestnávateľovi v príslušnom zdaňovacom období [§ 37 ods. 2 písm. a) alebo písm. b) zákona], ktorého sa daňový bonus týka, nie sú už tieto doklady súčasťou daňového priznania s výnimkou daňovníka, ktorý si u zamestnávateľa uplatňoval daňový bonus len pomernou časťou.
V. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV ZO ZÁVISLEJ ČINNOSTI (§ 5 zákona) - v eurách
Úhrn príjmov od všetkých zamestnávateľov10)
34
z toho
úhrn príjmoch plynúcich na základe dohôd o prácach vykonávaných mimo pracovného pomeru
34a
Úhrn povinného poistného (§ 5 ods. 8 zákona)10)
35
Základ dane (čiastkový základ dane) (r. 34 - r. 35)11)
36
10) Vypĺňa sa na základe všetkých potvrdení (dokladov) o príjmoch zo závislej činnosti plynúcich zo zdrojov na území Slovenskej republiky a zo zdrojov v zahraničí a o zaplatenom povinnom poistnom, pričom údaje o príjmoch zo zdrojov v zahraničí sa uvádzajú v XIV. oddiele. Kópie potvrdení (dokladov) sú prílohou daňového priznania.
11) Základ dane na r. 36 sa zvýši o sumu, o ktorú je daňovník povinný zvýšiť základ dane z dôvodu porušenia podmienok podľa § 5 ods. 9 zákona v znení účinnom do 31. decembra 2010 v nadväznosti na § 52j ods. 4 zákona. Sumu, o ktorú je daňovník povinný takto zvýšiť základ dane (čiastkový základ dane), uvedie v XIV. oddiele.
VI. ODDIEL - VÝPOČET ZÁKLADU DANE (čiastkového základu dane) Z PRÍJMOV Z PODNIKANIA, Z INEJ SAMOSTATNEJ ZÁROBKOVEJ ČINNOSTI, PRENÁJMU A Z POUŽITIA DIELA A UMELECKÉHO VÝKONU (§ 6 zákona) - v eurách
Tabuľka č. 1 - prehľad príjmov a výdavkov podľa § 6 zákona
R.
Druh príjmov podľa § 6 zákona
Príjmy
Výdavky
1
z poľnohospodárskej výroby, lesného a vodného hospodárstva /ods. 1 písm. a)
2
zo živnosti /ods. 1 písm. b)
3
z podnikania vykonávaného podľa osobitných predpisov /ods. 1 písm. c)
4
spoločníkov v. o. s. a komplementárov kom. spol. /ods. 1 písm. d)
5
z vytvorenia diela a umeleckého výkonu a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva /ods. 2 písm. a)
6
z činností, ktoré nie sú živnosťou ani podnikaním /ods. 2 písm. b)
7
znalcov a tlmočníkov za činnosť podľa osobitného predpisu /ods. 2 písm. c)
8
z činností sprostredkovateľov, ktoré nie sú živnosťou /ods. 2 písm. d)
9
spolu r. 1 až 8
10
z prenájmu nehnuteľností 12) /ods. 3
11
z použitia diela a umeleckého výkonu, ak nepatria do príjmov podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona uvádzaných na r. 5 13) /ods. 4
12
spolu r. 10 a 11
Na r. 5 sa uvedú príjmy z vytvorenia diela a umeleckého výkonu vrátane príjmov z vydávania, rozmnožovania a rozširovania literárnych diel a iných diel na vlastné náklady a príjmov autorov za príspevky do novín, časopisov, rozhlasu a televízie [§ 43 ods. 3 písm. h) zákona], pri ktorých daňovník využil postup uvedený v § 43 ods. 14 zákona a z použitia alebo poskytnutia práv z priemyselného alebo iného duševného vlastníctva.
Uplatňujem preukázateľné výdavky podľa § 6 ods. 14 zákona


Uplatňujem výdavky percentom z príjmov podľa § 6 ods. 10 zákona


Preukázateľne zaplatené poistné z príjmov podľa § 6 ods. 1 a 2 zákona
Tabuľka č. 1a - Údaje daňovníka z daňovej evidencie podľa § 6 ods. 14 zákona
R.
Druh
1 - Na začiatku zdaňovacieho obdobia
2 - Na konci zdaňovacieho obdobia
1.
Hmotný majetok zaradený do obchodného majetku
2.
Nehmotný majetok zaradený do obchodného majetku
3.
Zásoby
4.
Pohľadávky
5.
Záväzky
Na r.1 a 2sauvádza zostatková cena hmotného a nehmotného majetku zaradeného do obchodného majetku.
Tabuľka č. 1b - Údaje daňovníka z evidencie podľa § 6 ods. 10 zákona
R.
Druh
1 - Na začiatku zdaňovacieho obdobia
2 - Na konci zdaňovacieho obdobia
1.
Zásoby