DAŇOVÉ PRIZNANIE
K DANI Z MOTOROVÝCH VOZIDIEL
podľa zákona č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")


1) Riadok 02 vypĺňa len fyzická osoba - daňovník, ak nemá trvalý pobyt v Slovenskej republike.
Druh priznania
daňové priznanie
opravné daňové priznanie
dodatočné daňové priznanieI. ODDIEL - ÚDAJE O DAŇOVNÍKOVI
Fyzická osoba (FO)
03 - Priezvisko
04 - Meno
05 - Titul
06 - Dodatok obchodného mena
Právnická osoba
07 - Obchodné meno alebo názov
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
08 - Ulica
09 - Číslo
10 - PSČ
11 - Obec
12 - Štát
13 - Číslo telefónu
 
/
 
14 - Číslo faxu
 
/
 
Adresa prechodného pobytu (FO) alebo miesta, kde sa daňovník obvykle zdržiaval alebo adresa stálej prevádzkárne alebo inej organizačnej zložky na území Slovenskej republiky (FO alebo PO)
15 - Ulica
16 - Číslo
17 - PSČ
18 - Obec
19 - Číslo telefónu
 
/
 
20 - Číslo faxu
 
/
 
II. ODDIEL - ÚDAJE O SPLNOMOCNENOM ZÁSTUPCOVI ALEBO ŠTATUTÁRNOM ZÁSTUPCOVI (PO) ALEBO O SPRÁVCOVI ALEBO PRÁVNOM NÁSTUPCOVI ALEBO ZÁSTUPCOVI NA DORUČOVANIE PÍSOMNOSTÍ

21 - Priezvisko
22 - Meno
23 - Titul
24 - Rodné číslo
 
/
 
25 - Dátum narodenia
26 - DIČ
Adresa trvalého pobytu (FO) alebo sídlo (PO)
28 - Ulica
29 - Číslo
30 - PSČ
31 - Obec
32 - Štát
33 - Číslo telefónu
 
/
 
34 - Číslo faxu
 
/
 
III. ODDIEL - VÝPOČET DANE
Predchádzajúce vozidlo / Nasledujúce vozidlo Pridať vozidlo Odobrať vozidlo      Prejsť na  vozidlo 
01
Dátum prvej evidencie vozidla
02
Dátum vzniku daňovej povinnosti
03
04
Kategória vozidla
Druh vozidla
05
Evidenčné číslo
06
Zdvihový objem motora v cm3
07
08
09
Daňovník podľa § 85
10
Ročná sadzba dane podľa všeobecne záväzného nariadenia
11
Znížená daň alebo oslobodenie od dane podľa všeobecne záväzného nariadenia s výnimkou vozidla pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme
12
Znížená daň alebo oslobodenie od dane podľa všeobecne záväzného nariadenia len pre vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy v rozsahu výkonu vo verejnom záujme
13
Počet dní, počas ktorých vozidlo podliehalo dani, okrem vozidla pravidelnej autobusovej dopravy
14
Počet dní, počas ktorých sa vozidlo pravidelnej autobusovej dopravy používalo vo verejnom záujme
15
Počet dní použitia vozidla pravidelnej autobusovej dopravy na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme
16
Daň alebo pomerná časť dane podľa § 91 ods. 7 zákona (r. 10; alebo r. 11; alebo r. 10 / 365 (366) x r. 13; alebo r. 11 / 365 (366) x r. 13)
17
Daň alebo pomerná časť dane za použitie vozidla pravidelnej autobusovej dopravy na prepravu uskutočnenú vo verejnom záujme [(r. 10 alebo r. 12) / (365 alebo 366) x r. 14]
18
Daň alebo pomerná časť dane za použitie vozidla pravidelnej autobusovej dopravy na prepravu uskutočnenú mimo výkonu vo verejnom záujme podľa § 91 ods. 8 zákona [(r. 10 alebo r. 11) / (365 alebo 366) x r. 15]
19
Daň (r. 16 + r. 17 + r. 18)
20
Zníženie dane podľa § 93 ods. 1 zákona o 50% (r. 19 / 2) zaokrúhlené na eurocenty nadol
21
Daň
Rozdiely z dodatočného daňového priznania
22
Daň r. 21 daňového priznania
23
Daň r. 21 dodatočného daňového priznania
24
Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-) (r. 23 - r. 22)
Predchádzajúce vozidlo / Nasledujúce vozidlo Pridať vozidlo Odobrať vozidlo      Prejsť na  vozidlo 
IV. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DAŇOVÉHO PRIZNANIA
35
Celkový počet vozidiel v daňovom priznaní
36
Celková daň za všetky vozidlá z daňového priznania
37
Zaplatené preddavky na daň podľa § 91 zákona
38
Daň na úhradu (kladný rozdiel r. 36 - r. 37)
+
39
Daňový preplatok (záporný rozdiel r. 36 - r. 37)
-
40
Predpokladaná daň podľa § 91 ods. 5 zákona k 1. januáru nasledujúceho zdaňovacieho obdobia
41
Počet strán III. oddielu
V. ODDIEL – SUMARIZÁCIA DANE ZA VŠETKY VOZIDLÁ Z DODATOČNÉHO DAŇOVÉHO PRIZNANIA
42
Celkový počet vozidiel v dodatočnom daňovom priznaní
43
Celková daň za vozidlá z dodatočného daňového priznania
44
Daň na úhradu (+) alebo daňový preplatok (-) (r. 43 - r. 36)
45
Počet strán III. oddielu
VI. ODDIEL - ŽIADOSŤ O VRÁTENIE DAŇOVÉHO PREPLATKUČíslo účtu
 
/
Kód banky
Dátum
VII. ODDIEL - POZNÁMKY
VIII. ODDIEL - POMOCNÉ VÝPOČTY
Vyhlasujem, že všetky údaje uvedené v daňovom priznaní sú správne a úplné.
Dátum
Čakajte prosím