Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ Z PIVA
podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení č. 69/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“)
Druh priznania *Zdaňovacie obdobie
Registračné číslo pre daň z piva
 
SK
Evidenčné číslo pre daň z piva (EČSPDPV)/IČO/rodné číslo (RČ) *Platiteľ dane z piva/žiadateľ o vrátenie dane z piva *


Adresa sídla (PO)/trvalého pobytu (FO)

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z piva/ IBANMeno a priezvisko platiteľa dane z piva/žiadateľa o vrátenie dane z piva alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane z piva/žiadateľa o vrátenie dane z piva *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové priznanie/dodatočné daňové priznanie
Strana 2
Pivo podľa *

[1]
Sadzba dane v eurách/hl/% objemu skutočného obsahu alkoholu podľa § 6 ods. 6 zákona *
[2]
% objemu skutočného obsahu alkoholu v pive
[3]
Množstvo vydaného piva v hl vrátane vlastnej spotreby
[4]
Množstvo piva z riadka 4
v pozastavení dane
[5]
oslobodeného od dane podľa
§ 65 zákona
[6]
§ 7 ods. 2 písm. a) až e) zákona
[7]
§ 31 zákona
[8]
§ 32 ods. 1 zákona
[9]
Množstvo piva v hl, z ktorého vznikla daňová povinnosť [pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadkov
4-(5+6+7+8+9)]
[10]
Množstvo piva v hl, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
[11]
Množstvo piva v hl, z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-)
(rozdiel riadkov 10 a 11)
[12]
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách (súčin riadkov 2, 3 a 12)
[13]
Predchádzajúci stĺpec / Nasledujúci stĺpec Pridať Odobrať      Prejsť na  stĺpec 
Čakajte prosím