DAŇOVÉ PRIZNANIE
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
Druh priznania
Postavenie osoby
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty
Daňové identifikačné číslo / Rodné číslo
 
Zdaňovacie obdobie

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby *
Adresa sídla alebo trvalého pobytu
Číslo telefónu
Číslo faxu
Meno a priezvisko osoby oprávnenej na podanie daňového priznania za osobu podávajúcu daňové priznanie
Číslo telefónu

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.
Dodanie tovaru a služby podľa §8 a 9 zákona
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[01]
[03]
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[02]
[04]
Nadobudnutie tovaru v tuzemsku podľa § 11 a 11a zákona
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[05]
[07]
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[06]
[08]
Tovary a služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 2 a 9 až 12 zákona
Základ dane
[09]
Daň
[10]
Služby, pri ktorých príjemca platí daň podľa § 69 ods. 3 zákona
Základ dane
[11]
Daň
[12]
Tovary, pri ktorých druhý odberateľ platí daň podľa § 69 ods. 7 zákona
Základ dane
[13]
Daň
[14]
Dodanie tovarov a služieb s oslobodením od dane
Základ dane
z toho základ dane podľa
§ 43 ods. 1 a 4 zákona
z toho základ dane podľa
§ 46, 47 a § 48 ods. 8 zákona
[15]
[16]
 
[17]
 
Daňová povinnosť pri zrušení registrácie podľa § 81 zákona
[18]
 
Daň celkom
[19]
 
Odpočítanie dane celkom podľa § 49 až 54 zákona
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[20]
[21]
 
 
z toho podľa § 51 ods. 1 písm. a) zákona
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[22]
[23]
 
 
z toho podľa § 51 ods. 1 písm. d) zákona
Znížená sadzba dane
Základná sadzba dane
[24]
[25]
 
 
Rozdiel v základe dane po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-)
Rozdiel v dani po oprave podľa § 25 ods. 1 až 3 zákona (+/-)
[26]
[27]
 
 
Oprava odpočítanej dane podľa § 53 zákona (+/-)
[28]
 
Odpočítanie dane pri registrácii platiteľa dane podľa § 55 zákona
[29]
 
Vrátenie dane cestujúcim pri vývoze tovaru podľa § 60 zákona
[30]
 
Vlastná daňová povinnosť
[31]
 
Nadmerný odpočet
[32]

Nadmerný odpočet odpočítaný od vlastnej daňovej povinnosti
podľa § 79 zákona
[33]