Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ
Z LIEHU
podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“)

Druh priznania *
Zdaňovacie obdobie

Registračné číslo pre daň z liehu
 
SK

Evidenčné číslo pre spotrebnú daň z liehu (EČSPDLH)/IČO/rodné číslo (RČ) *
Platiteľ dane z liehu/žiadateľ o vrátenie dane z liehu *


Adresa sídla (PO)/ trvalého pobytu (FO)
Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z liehu/ IBAN


Meno a priezvisko platiteľa dane z liehu/žiadateľa o vrátenie dane z liehu alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane z liehu/žiadateľa o vrátenie dane z liehu *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové priznanie/dodatočné daňové priznanie
Strana 2
Predmet dane podľa kódu kombinovanej nomenklatúry (§ 4 ods. 2 zákona)
Sadzba dane v eurách/hl a. podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona
[1]
Množstvo vydaného liehu v hl a. vrátane vlastnej spotreby
[2]
Množstvo liehu z riadka 2
v pozastavení dane
[3]

oslobodeného od dane podľa

§ 40 ods. 1 písm. a) zákona
[4a]
§ 40 ods. 1 písm. b) zákona
[4b]
§ 40 ods. 1 písm. c) zákona
[4c]
§ 40 ods. 1 písm. d) zákona
[4d]
§ 40 ods. 1 písm. e) zákona
[4e]
§ 40 ods. 1 písm. f) zákona
[4f]
§ 40 ods. 1 písm. g) zákona
[4g]
§ 40 ods. 2 písm. a) zákona
[5a]
§ 40 ods. 2 písm. b) zákona
[5b]
§ 7 ods. 2 písm. a) zákona
[6a]
§ 7 ods. 2 písm. b) zákona
[6b]
§ 7 ods. 2 písm. d) zákona
[6c]
§ 7 ods. 2 písm. e) zákona
[6d]
§ 31 zákona
[7]
§ 32 ods. 1 zákona
[8]
Množstvo liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť {pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel
riadkov 2 - [(3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8) - (súčet riadkov 3 uvedených v tabuľkách k výpočtom dane z liehu vyrobeného pomocou zdanených produktov podľa § 5 ods. 4)]}
[9]
Množstvo liehu v hl a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
[10]
Množstvo liehu v hl a., z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-)
(rozdiel riadkov 9 a 10)
[11]
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) (súčin riadkov 1 a 11) v eurách
[12]
Predchádzajuci stĺpec / Nasledujúci stĺpec Pridať Odobrať      Prejsť na  stĺpec 

Strana 3

Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. c) zákona] s použitím zdaneného piva

Lieh podľa
[1]
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona
Sadzba dane v eurách/hl a.
[2]
Množstvo vyrobeného liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť
[3]
Daň z liehu v eurách (súčin riadkov 2 a 3)
[4]
Množstvo piva v hl použitého na výrobu liehu
[5a]
Daň pripadajúca na množstvo piva použitého na výrobu liehu v eurách
[5b]
Daň v eurách (rozdiel riadkov 4 a 5b)
[6]

Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. d) zákona] s použitím zdaneného vína

Lieh podľa
[1]
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona
Sadzba dane v eurách/hl a.
[2]
Množstvo vyrobeného liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť
[3]
Daň z liehu v eurách (súčin riadkov 2 a 3)
[4]
Množstvo vína v hl použitého na výrobu liehu
[5a]
Daň pripadajúca na množstvo vína použitého na výrobu liehu v eurách
[5b]
Daň v eurách (rozdiel riadkov 4 a 5b)
[6]

Výpočet dane z liehu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. e) zákona] s použitím zdaneného medziproduktu

Lieh podľa
[1]
§ 6 ods. 2 písm. a) zákona
Sadzba dane v eurách/hl a.
[2]
Množstvo vyrobeného liehu v hl a., z ktorého vznikla daňová povinnosť
[3]
Daň z liehu v eurách (súčin riadkov 2 a 3)
[4]
Množstvo medziproduktu v hl použitého na výrobu liehu
[5a]
Daň pripadajúca na množstvo medziproduktu použitého na výrobu liehu v eurách
[5b]
Daň v eurách (rozdiel riadkov 4 a 5b)
[6]
Strana 4

Výpočet dane z liehu vyrobeného v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia - prevádzkovateľ liehovarníckeho závodu na pestovateľské pálenie ovocia podľa § 49 ods. 9 zákona

Celkové množstvo vyrobeného liehu v l a.
[1]
Sadzba dane v eurách/l a. podľa § 6 ods. 2 písm. b) zákona
[2]
Množstvo liehu v l a. z riadka 1 vyrobeného v limite 43 l a., ktoré prevzal pestovateľ (množstvo liehu zdaňovaného sadzbou dane z riadka 2)
[3]
Množstvo liehu v l a. z riadka 1 vyrobeného v limite 43 l a., ktoré neprevzal pestovateľ
[4]

Množstvo liehu v l a. z riadka 4 oslobodené od dane

podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona
[5]
podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona
[6]
Množstvo liehu v l a., z ktorého vznikla daňová povinnosť [(súčet riadkov 3 a 4) – (súčet riadkov 5 a 6)]
[7]
Množstvo liehu v l a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
[8]
Množstvo liehu v l a., z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-)
(rozdiel riadkov 7 a 8)
[9]
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) (súčin riadkov 2 a 9) v eurách
[10]
Sadzba dane v eurách/l a. podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona
[11]
Množstvo liehu v l a. z riadka 1 vyrobeného nad limit 43 l a., ktoré neprevzal pestovateľ (množstvo liehu zdaňovaného sadzbou dane z riadka 11)
[12]

Množstvo liehu v l a. z riadka 12 oslobodené od dane

podľa § 7 ods. 2 písm. a) zákona
[13]
podľa § 7 ods. 2 písm. e) zákona
[14]
Množstvo liehu v l a. z riadka 1 vyrobeného nad limit 43 l a., ktoré prevzal pestovateľ (množstvo liehu zdaňovaného sadzbou dane z riadka 11)
[15]
Množstvo liehu v l a., z ktorého vznikla daňová povinnosť [(súčet riadkov 12 a 15) – (súčet riadkov 13 a 14)]
[16]
Množstvo liehu v l a., z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
[17]
Množstvo liehu v l a., z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-)
(rozdiel riadkov 16 a 17)
[18]
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách (súčin riadkov 11 a 18)
[19]
Výsledná daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách (súčet riadkov 10 a 19)
[20]

Výpočet dane z liehu vyrobeného v liehovare na pestovateľské pálenie ovocia – pestovateľ podľa § 49 ods. 12 zákona

Sadzba dane v eurách/l a. podľa § 6 ods. 2 písm. a) zákona
[1]
Množstvo liehu v l a. vyrobeného nad limit 43 l a., z ktorého sa platí daň (§ 49 ods. 12 zákona)
[2]
Daň (+) [(súčin riadkov 1 a 2) / 2] v eurách
[3]
Čakajte prosím