Strana 1
DAŇOVÉ PRIZNANIE
SPOTREBNÁ DAŇ Z VÍNA A MEDZIPRODUKTU
podľa zákona č. 530/2011 Z. z. o spotrebnej dani z alkoholických nápojov v znení zákona č. 69/2012 Z. z. (ďalej len „zákon“)

Druh priznania *
Zdaňovacie obdobie

Registračné číslo pre daň z vína a medziproduktu
 
SK
Evidenčné číslo pre daň z vína a medziproduktu (EČSPDVN)/IČO/rodné číslo (RČ) *Platiteľ dane z vína a medziproduktu/žiadateľ o vrátenie dane z vína a medziproduktu *


Adresa sídla (PO)/ trvalého pobytu (FO)

Číslo účtu a kód banky žiadateľa o vrátenie dane z vína a medziproduktu/ IBANMeno a priezvisko platiteľa dane z vína a medziproduktu/žiadateľa o vrátenie dane z vína a medziproduktu alebo osoby, ktorá je oprávnená konať za platiteľa dane z vína a medziproduktu/žiadateľa o vrátenie dane z vína a medziproduktu *
Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á
dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá vypracovala daňové priznanie/opravné daňové priznanie/dodatočné daňové priznanie
Strana 2
Víno/medziprodukt podľa § 6 ods. *
[1]
Sadzba dane v eurách/ hl *
[2]
Množstvo vydaného vína/medziproduktu v hl vrátane vlastnej spotreby
[3]

Množstvo vína/medziproduktu z riadka 3

v pozastavení dane
[4]
oslobodeného od dane podľa
§ 60 ods. 1 zákona
[5]
§ 7 ods. 2 písm. a) až e) zákona
[6]
§ 31 zákona
[7]
§ 32 ods. 1 zákona
[8]
Množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého vznikla daňová povinnosť {pri daňovom sklade sa uvedie rozdiel riadkov 3 - [(4 + 5 + 6 + 7 + 8) - (súčet riadkov 3 uvedených v tabuľkách k výpočtom dane z medziproduktu podľa § 5 ods. 4 písm. a) a b) zákona)]}
[9]
Množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane
[10]
Množstvo vína/medziproduktu v hl, z ktorého sa platí daň (+) alebo z ktorého sa uplatňuje vrátenie dane (-) (rozdiel riadkov 9 a 10)
[11]
Daň (+) alebo vrátenie dane (-) v eurách (súčin riadkov 2 a 11)
[12]
Predchádzajuci stĺpec / Nasledujúci stĺpec Pridať Odobrať      Prejsť na  stĺpec 

Výpočet dane z medziproduktu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. a) zákona] s použitím zdaneného liehu

Medziprodukt podľa
[1]
§ 6 ods. 5 zákona
Sadzba dane v eurách/hl
[2]
Množstvo vyrobeného medziproduktu v hl, z ktorého vznikla daňová povinnosť
[3]
Daň z medziproduktu (súčin riadkov 2 a 3) v eurách
[4]
Množstvo liehu v hl a. použitého na výrobu medziproduktu
[5a]
Daň pripadajúca na množstvo liehu použitého na výrobu medziproduktu v eurách
[5b]
Daň (rozdiel riadkov 4 a 5b) v eurách
[6]

Výpočet dane z medziproduktu vyrobeného na daňovom území [§ 5 ods. 4 písm. b) zákona] s použitím zdaneného vína

Medziprodukt podľa
[1]
§ 6 ods. 5 zákona
Sadzba dane v eurách/hl
[2]
Množstvo vyrobeného medziproduktu v hl, z ktorého vznikla daňová povinnosť
[3]
Daň z medziproduktu (súčin riadkov 2 a 3) v eurách
[4]
[5a]
Daň pripadajúca na množstvo vína použitého na výrobu medziproduktu v eurách
[5b]
Daň (rozdiel riadkov 4 a 5b) v eurách
[6]
Čakajte prosím