SÚHRNNÝ VÝKAZ
DAŇ Z PRIDANEJ HODNOTY
podľa zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov
Identifikačné číslo pre daň z pridanej hodnoty *
Druh súhrnného výkazuObdobie

Názov alebo obchodné meno právnickej osoby alebo meno a priezvisko fyzickej osoby *

Adresa sídla alebo trvalého pobytu

Číslo telefónu
Číslo faxu

Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za osobu podávajúcu súhrný výkaz

Číslo telefónu

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že uvedené údaje sú správne a úplné.
Kód štátu
Identifikačné číslo pre daň nadobúdateľa tovaru alebo príjemcu služby pridelené v inom členskom štáte
Hodnota tovarov a služieb
(v eurách)
Kód 1)
1 alebo 2
Pridať Odobrať
1) Kód 1 sa používa pre trojstranné obchody, ostatné dodávky tovaru sa uvádzajú bez kódu, kód 2 sa používa pre služby.
Čakajte prosím