HLÁSENIE
O PLNENÍ POVINNOSTI UVÁDZAŤ NA TRH POHONNÉ LÁTKY S OBSAHOM BIOPALÍV
podľa zákona č. 309/2009 Z.z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon")

Všeobecné náležitosti

Hlásenie za obdobie

A

Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. a) zákona

 

 

 

B

Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. b) zákona

 

 

C

Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. c) zákona

 

 

D

Identifikačný údaj subjektu uvedeného v § 14a ods. 2 písm. d) zákona

 

 

Subjekt (obchodné meno právnickej osoby, meno a priezvisko fyzickej osoby)

Adresa sídla (PO) / trvalého pobytu (FO)

Meno a priezvisko osoby, ktorá je oprávnená konať za subjekt podávajúci hlásenie

Vyhlásenie

Vyhlasujem, že všetky uvedené údaje sú správne a úplné a že som si vedomý/á dôsledkov spojených s uvedením nepravdivých údajov.
Meno a priezvisko osoby, ktorá hlásenie vypracovala
Objem biopaliva v motorovom benzíne
kódu kombinovanej nomenklatúry (PpKN) 2710 12 41, 2710 12 45 a 2710 12 49
(motorový benzín s obsahom bioetyltercbutyléteru alebo zmesí bioetyltercbutyléteru a bioetanolu)
Tabuľka č. 1
1
Množstvo motorového benzínu uvedeného na trh v 1000 l
2
Množstvo bioetanolu v motorovom benzíne v 1000 l
%
3
Množstvo bioetanolu, ktorý spĺňal kritéria trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z.z. v 1000 l
3a
Z toho množstvo vyrobené z odpadov, zvyškov, nepotravinárskych celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov v 1000 l
4
Množstvo bioetyltercbutyléteru v motorovom benzíne v 1000 l
%
5
Množstvo bioetyltercbutyléteru, ktorý spĺňal kritéria trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z.z. v 1000 l
5a
Z toho množstvo vyrobené z odpadov, zvyškov, nepotrevinárskych celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov v 1000 l
6
Celkové emisie skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva v motorovom benzíne, ktoré spĺňa kritéria trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z.z. v t CO2eq
7
Množstvo bioetanolu neuvedeného na trh
v zmysle zákona v 1000 l
8
Množstvo bioetyltercbutyléteru neuvedeného na trh
v zmysle zákona v 1000 l
Objem biopaliva v motorovej nafte
kódu kombinovanej nomenklatúry (PpKN) 2710 20 11, 2710 20 15, 2710 20 17 a 2710 20 19 (plynový olej)

Tabuľka č. 2

1
Množstvo motorovej nafty uvedenej na trh v 1000 l
2
Množstvo biodiesla v 1000 l
%
3
Množstvo biodiesla, ktorý spĺňal kritériá trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z.z. v 1000 l
3a
Z toho množstvo vyrobené z odpadov, vrátane odpadového kuchynského oleja, zvyškov, nepotravinárskych celulózových materiálov a lignocelulózových materiálov v 1000 l
4
Celkové emisie skleníkových plynov počas životného cyklu biopaliva v motorovej nafte, ktoré spĺňa kritériá trvalej udržateľnosti podľa vyhlášky MŽP SR č. 271/2011 Z. z. v t CO2eq
5
Množstvo biodiesla neuvedeného na trh
v zmysle zákona v 1000 l
Objem biopaliva v motorovej nafte kódu
kombinovanej nomenklatúry (PpKN) 2710 19 43, 2710 19 46, 2710 19 47 a 2710 19 48 (plynový olej)
Tabuľka č. 3 (pozn. nemoţno si uplatniť odchýlku 0,25% podľa § 14a ods. 3 zákona)
1
Množstvo motorovej nafty uvedenej na trh v 1000 l
2
Množstvo biodiesla neuvedeného na trh v zmysle zákona v 1000 l
Tabuľka č.4
1
Množstvo biopaliva neuvedeného na trh v motorovom benzíne a motorovej nafte v 1000 l na účel výšky pokuty uvedenej v § 16 ods. 3 písm. a) zákona splatnej bez vyrubenia
2
Výška pokuty uvedenej v § 16 ods. 3 písm. a) zákona splatnej bez vyrubenia
Čakajte prosím